Хайлт хийх үг

Lucas 1

1Pre bausale que butres han penchabado chibar de pacuaró a pista es buchías que enré amangue han sinado pachibeladas:

2Sasta ocolos as penáron á amangue sos ende ye presimelipen as dicáron sar desquerias aquias, y sináron tellores e carema:

3Tramisto ha abicholado lachó á mangue, despues de orotar mistos sasta se las quereláron ende ye presimelipen, libanartelas de pacuaró, o baro Theophilo,

4Pa que pinchereles a chachipen de oconas buchías andré que has sinado siscabelado.

5Sinaba andré os chibeses de Herodes, Crallis de Judea, yeque erajai, sos se acaró Zacharias, e baji de Abías, ta desqueri romi eschabalas de Aaron, y o nao de acaba Elisabeth.

6Y sinaban os dui lachés anglal de Debél, pirando bi crejete segun sares os alaos ta lirias e Erañoró.

7Y na terelaban chabo, presas Elisabeth sinaba jayrí, ta os dui chalados dur andré sus chibéses.

8Ta chundeó que querelando Zacharias desquero tellorio anglal de Debél andré o orden de desqueri alicati,

9Segun o costumbruncho es erajais, sicabó por desqueri baji á chibar o usur‐gudlo (incienso), chalando andré a cangrí e Erañoró.

10Ta sari a berribu cataní sinaba abrí manguelando á Un‐debél á la ocana e usur‐gudlo.

11Ta dicó al Probosquero ondilado (Manfariel, Angel) e Erañoró, sinando en pindré á la bastarí e chalorgar e usur‐gudlo.

12Y Zacharias al dicarle cangueló, ta peró dal opréle.

13Tama o Manfariel le penó: Na darañeles Zacharias, presas tirias ocanagimias han sinado juneladas: y tiri romi Elisabeth chindará á tucue yeque chabal, ta acararás desquero nao Barsané (Juan).

14Y terelarás pesquital y alalá, y se asaselarán baritustres manuces andré desqueri chindipen.

15Presas sinará baro anglal o Erañoró; y na piyará mol ni peñacoro, ta sinará perelaló e Chanispero Majaró ende as porias de sun dai.

16Y á baribustres es chabes de Israel querelará limbidiar al Erañó, o Debél de ondolen.

17Presas ó chalará anglal de leste sar la ochí y sila de Elias, pa querelar limbidiar os carlochines es batuces á os chabes, y os sos na pachibelan al drun es majarés, pa querelar al Erañó una sueti lachi en tosaro.

18Ta penó Zacharias al Probosquero ondilado: ¿en que pincheré ocono? presas menda sinelo puró, y minri romi sinela dur andré desqueres chibeses.

19Y rudeló o Manfariel, y penó: sinelo Gabriel, sos archabelo en pindré anglal de Debél: y sinelo bichabado araquerar tusa, ta penarte ocona lachi nevipen.

20Y tute sinarás musilé, y no astisararás araquerar disdé o chiros andré sos ocono sinará querdi, presas na pachibelaste á minrias caremas, sos se cumplirán á sun chiros.

21Y os manuces sinaban fronsaperando á Zacharias: y os sares mirataban de que tesumiase ó andré a cangrí.

22Y pur se sicobó abrí, na les astisaraba araquerar; y chaneláron que habia dicado buchí andré a cángrí, y ó lo penó por simaches, y sinaba musilé.

23Y pur sináron carjibados os chibeses de desquero telloripen, se chaló á su quer.

24Ta al terreplecó de oconos chibeses se dicó cambri Elisabeth a romi de leste, y sinaba esparrusada pansch chonos, penando:

25Andial o Erañó ha querdi mensa enré os chibeses, en sos penchabó á nicabar minrio anao chungo de enré os manuces.

26Y al zobio chonos o Manfariel Gabriel sinaba bichabado de Debél á yeque foros de Galiléa, sos se acaró Nazareth,

27A yeque jañi ararada á manu, sos se acaró Simprofíe (Joseph), e quer de David, y o nao yi jañi sinaba Maria.

28Y pur chaló o Manfariel andré, anduque sinaba, penó: Un‐debél te diñele berabea, perelali de sardañá: O Erañó tusa: Majari tute enré as manusardias.

29Y pur la jani le dicó, se daranó sar desquerias caremas, y penchababa, que beda de araqueripen sinaba ocola.

30Y o Manfariel le penó: na cangueles Maria, presas has alachado furuné anglal de Debél.

31Ta dica, trujatepucherás andré tiro po, ta chindarás chabo, ta acararás desquero nao Jesus.

32Ocola sinará baro, y sinará acarado Chabal e Sastísimo, y le diñará Un‐debél Erañó la sasti‐besti (throno) de David desquero batu; y sinará Crallis gayeres andré o quer de Jacob.

33Y desquero clajita na terelará terreplecó.

34Y penó Maria al Manfariel: ¿Sasta sinará ocono? y menda na pincherelo manu.

35Y rudelando o Manfariel, penó: se bestelará opré tute, y te querelará osunepen a sila e Sastísimo: y por ocono o Majaro, sos se chindará de tute, sinará acarado Chabal de Debél.

36Ta dica Elisabeth tiri sastri ondolaya tramistos sinela cambri de yeque chabo, aunsos sinela puri: y ocono sinela o zobio chonos de lati, sos sinela acarada a jayri.

37Presas na sinela chi n’astis pa Un‐debél.

38Y penó Maria: Dica la lacrí e Erañoró, querelese andré mangue segun tiri carema. Y se chaló o Manfariel.

39Y andré ocolas chibeses se surdinó Maria y chaló al bur, á yeque foros e chim de Judá.

40Y chaló andré o quer de Zacharias, y saludisaró á Elisabeth.

41Y pur Elisabeth juneló la berabea de Maria, o chinoró diñó panelos andré desquero trupo: y sinaba Elisabeth perelalí e Chanispero Majoro.

42Y diñó yeque gole, y penó: Majari tute enré as manusardias, y majari la frujería e tiro trupo.

43De duque sinela caba furuné á mangue, que a Dai e minrio Erañó abillela á mangue?

44Presas yescotria que bigoreó la carema de tiri berabapen á minris canis, o chinoró diñó panelipénes de pesquital andré minrio trupo.

45Ta majaró o sos andré tumen, presas sinará querdi o saro sos fué penado á tucue de pajin e Erañoró.

46Y penó Maria: Minri ochí pachibela al Erañó:

47Y minrio chanispero se alendaló andré Debél minrio Berabaor.

48Presas ha dicado la chinoría de desqueri lacrí: dica ya ende acana as sarias chindaraciones acararán mangue majarí.

49Ha querdi buchías barias á mangue o sos terela sila, ta majoró o nao de leste.

50Su canrea sinela de chindaracion andré chindaracion opré os sares que le darañelan.

51Queró sila sar desqueri murcia: queró najar á os sastes de ylo sar os orobreros de sus carlochines.

52Queró á os silares perar de sus bestis, ta surdinó á os ne‐sastes.

53Perdó de buchías lachias á os que terelaban boquis; y á os balbales mecó chichi.

54Lilló andré sun chepó á Israel sun lacró, enjallandose de sun canrea.

55Andiar sasta penó á nonrres batuces, á Abraham y á sus chabes pre sares sicles.

56Y Maria sinaba sarsalí sasta trin chonos: y se limbidió á desquero quer.

57Tama Elisabeth se le chaló o chiros de chindar, y chindó yeque chabo.

58Y juneláron os contiques y os sastries de lati que o Erañó habia querdi canrea bari sarsalí, y se alendáron sarsalí.

59Y sinaba que al otoro chibés abilláron á circunchinar al chabo, y le acaráron del nao de desquero batu, Zacharias.

60Y rudelando desqueri dai, penó: nanai, sino Barsané sinará acarado.

61Y le penáron: cayque sinela andré tiri rati, sos se acarela sar ocola nao.

62Y pucháron por simaches al batu e chabo, como camelaba que se acarase.

63Y mangando li, libanó, penando: Barsané sinela su nao, y os sares se miratáron.

64Y yescotria sinaba despandado desquero mui, y su chipe, y araqueraba majarificando á Debél.

65Y peró dal opré os sares sunparales: y se araqueráron de sarias oconas buchías por os sares bures de Judéa.

66Y os sares que as junelaban, as aracateaban andré sus carlochines, penando: ¿coin penchabais que sinará cabo chabal? Presas a baste e Erañoró sinaba sarsalé.

67Y Zacharias sun batu sinaba perelalo e Chanispero Majaró, y quereló prophecía, penando:

68Majoró o Eranó Debél de Israel, presas abilló y diñó mestepé á sun sueti.

69Y surdinó á amangue o singe de berabea andré o quer de David sun lacró.

70Sasta penó por mui de sus majarés Prophetas, andré os sares sicles.

71Berabea de nonrres daschmanuces (enormes), y de la baste de os sares sos na camelan amangue.

72Pa querelar canrea sar amáres (nonrres) batuces, y ojararse de su majarí carema.

73Or olajai sos olajó á amáro batu Abraham, que ó diñaria á amangue;

74Pa que listrabados de las bastes de amáres daschmanuces, le querelemos telloripen bi dal.

75André majaridad, y andré sugilla anglal de leste, os sares chibeses de amári chipen.

76Y tumen, chabal, sinarás acarádo Propheta e Sastísimo, presas chalarás anglal la chiche e Erañoró, á vriardar desqueres drunes.

77Pa diñar chandipen de berabea á sun sueti pa yi estormen do desqueres crejetes.

78Por as porias de canrea de amáro Debél sar que abilló alendarnos o aljeñique e dute abrí de los sastos e Surdinante (Oriente).

79Pa diñar dute á ondoqueles sos bestelelan andré yi rachí, y andré ye osunepen de meripen: pa trutar amáres pindres al drun de pache.

80Y o chabal se querelaba baro, y sinaba querdi silnó andré ochí; y sinaba andré os torbergelíes, disde o chibés pur nichobeló á Israel.

Criscote e Majaró Lucas 1872

© British and Foreign Bible Society 2015

More Info | Version Index