Хайлт хийх үг

ᨾᩢ᩠ᨴᨵᩥ᩠ᩅ 1

ᩃᩣᩴᨯᩢ᩠ᨸ/ᨹᨠᩩᨱ/ᨻᩴ᩵ᩬ/ᩋᩩ᩠᩶ᨿ/ᨾᩯ᩵/ᩉ᩵ᩬ᩠ᨾᩁ/ᨡᩬᨦ/ᨻᩕᨿᩮᨪᩪ

ᨶᩦ᩶/ᨸᩮ᩠ᨶ/ᨷᩢ᩠ᨶᨴᩧ᩠ᨠ/ᩁᩣ᩠ᨿ/ᨩᩨ᩵/ᨻᩴ᩵ᩬ/ᩋᩩ᩠᩶ᨿ/ᨾᩯ᩵/ᩉ᩵ᩬ᩠ᨾᩁ/ᨡᩬᨦ/ᨻᩕᨿᩮᨪᩪ/ᨣᩕᩥᩈ᩠ᨲ᩺ ᨹᩪ᩶/ᨴᩦ᩵/ᨸᩮ᩠ᨶ/ᩃᩪᨠᩉᩖᩣ᩠ᨶ/ᨡᩬᨦ/ᨠᩕᩈᩢ᩠ᨲ/ᨯᩣᩅᩥ᩠ᨯ/ᨶᩱ/ᨹᨠᩩᨱ/ᩋᩢ᩠ᨸᩁᩣᩌᩢ᩠ᨾ

ᩋᩢ᩠ᨸᩁᩣᩌᩢ᩠ᨾ/ᨸᩮ᩠ᨶ/ᨻᩴ᩵ᩬ/ᩋᩥ᩠ᩈᩋᩢ᩠ᨣ ᩋᩥ᩠ᩈᩋᩢ᩠ᨣ/ᨸᩮ᩠ᨶ/ᨻᩴ᩵ᩬ/ᨿᩣᨤᩰᩫ᩠ᨸ ᨿᩣᨤᩰᩫ᩠ᨸ/ᨸᩮ᩠ᨶ/ᨻᩴ᩵ᩬ/ᨿᩪᨯᩣᩉ᩺ ᨴᩧ᩠ᨦ/ᩉ᩵ᩪ᩠ᨾ/ᨶ᩶ᩬᨦ/ᨷ᩵ᩤ᩠ᩅ/ᨡᩬᨦ/ᨡᩮᩢᩣ

ᨿᩪᨯᩣᩉ᩺/ᨸᩮ᩠ᨶ/ᨻᩴ᩵ᩬ/ᨻᩮᩁᩮ᩠ᩆ/ᨠᩢ᩠ᨸ/ᩆᩮᩁᩣᩉ᩺ ᨾᩯ᩵/ᨩᩨ᩵/ᨵᩤᨾᩣᩁ᩺ ᨻᩮᩁᩮ᩠ᩆ/ᨸᩮ᩠ᨶ/ᨻᩴ᩵ᩬ/ᩌᩮ᩠ᩈᩁᩰ᩠ᨶᩫ ᩌᩮ᩠ᩈᩁᩰ᩠ᨶᩫ/ᨸᩮ᩠ᨶ/ᨻᩴ᩵ᩬ/ᩁᩣ᩠ᨾ

ᩁᩣ᩠ᨾ/ᨸᩮ᩠ᨶ/ᨻᩴ᩵ᩬ/ᩋᩢ᩠ᨾᨾᩦᨶᩣᨯᩢ᩠ᨸ ᩋᩢ᩠ᨾᨾᩦᨶᩣᨯᩢ᩠ᨸ/ᨸᩮ᩠ᨶ/ᨻᩴ᩵ᩬ/ᨶᩣᨩᩰ᩠ᨶᩫ ᨶᩣᨩᩰ᩠ᨶᩫ/ᨸᩮ᩠ᨶ/ᨻᩴ᩵ᩬ/ᩈᩢ᩠ᩃᨾᩰ᩠ᨶᩫ

ᩈᩢ᩠ᩃᨾᩰ᩠ᨶᩫ/ᨸᩮ᩠ᨶ/ᨻᩴ᩵ᩬ/ᨷᩰᩋᩣ᩠ᩈ ᨾᩯ᩵/ᨩᩨ᩵/ᩁᩣᩉᩢ᩠ᨸ ᨷᩰᩋᩣ᩠ᩈ/ᨸᩮ᩠ᨶ/ᨻᩴ᩵ᩬ/ᩋᩰᨷᩮ᩠ᨯ ᨾᩯ᩵/ᨩᩨ᩵/ᩁᩪᨵ ᩋᩰᨷᩮ᩠ᨯ/ᨸᩮ᩠ᨶ/ᨻᩴ᩵ᩬ/ᨩᩮᩢ᩠ᨯᨪᩦ

ᨩᩮᩢ᩠ᨯᨪᩦ/ᨸᩮ᩠ᨶ/ᨻᩴ᩵ᩬ/ᨯᩣᩅᩥ᩠ᨯ/ᨹᩪ᩶/ᨸᩮ᩠ᨶ/ᨠᩕᩈᩢ᩠ᨲ ᨯᩣᩅᩥ᩠ᨯ/ᨸᩮ᩠ᨶ/ᨻᩴ᩵ᩬ/ᨪᩣᩃᩰᨾᩬᩁ ᨾᩯ᩵/ᨡᩬᨦ/ᨪᩣᩃᩰᨾᩬᩁ/ᨣᩮᩥ᩠ᨿ/ᨸᩮ᩠ᨶ/ᨾ᩠ᨿᩮ/ᨡᩬᨦ/ᩋᩩᩁᩦᨿᩣᩉ᩺/ᨾᩣ/ᨠ᩵ᩬᩁ

ᨪᩣᩃᩰᨾᩬᩁ/ᨸᩮ᩠ᨶ/ᨻᩴ᩵ᩬ/ᩁᩮᩉᩰᨷᩰᩋᩢ᩠ᨾ ᩁᩮᩉᩰᨷᩰᩋᩢ᩠ᨾ/ᨸᩮ᩠ᨶ/ᨻᩴ᩵ᩬ/ᩋᩣᨷᩦᨿᩣᩉ᩺ ᩋᩣᨷᩦᨿᩣᩉ᩺/ᨸᩮ᩠ᨶ/ᨻᩴ᩵ᩬ/ᩋᩣᩈᩣ

ᩋᩣᩈᩣ/ᨸᩮ᩠ᨶ/ᨻᩴ᩵ᩬ/ᨿᩮᩌᩰᨪᩣᨼᩢ᩠ᨴ ᨿᩮᩌᩰᨪᩣᨼᩢ᩠ᨴ/ᨸᩮ᩠ᨶ/ᨻᩴ᩵ᩬ/ᨿᩰᩁᩢ᩠ᨾ ᨿᩰᩁᩢ᩠ᨾ/ᨸᩮ᩠ᨶ/ᨻᩴ᩵ᩬ/ᩋᩩᩈᨪᩦᨿᩣᩉ᩺

ᩋᩩᩈᨪᩦᨿᩣᩉ᩺/ᨸᩮ᩠ᨶ/ᨻᩴ᩵ᩬ/ᨿᩰᨵᩤ᩠ᨾ ᨿᩰᨵᩤ᩠ᨾ/ᨸᩮ᩠ᨶ/ᨻᩴ᩵ᩬ/ᩋᩣᩉᩢ᩠ᩈ ᩋᩣᩉᩢ᩠ᩈ/ᨸᩮ᩠ᨶ/ᨻᩴ᩵ᩬ/ᩌᩮᨪᩮᨣᩦᨿᩣᩉ᩺

᪑᪐ᩌᩮᨪᩮᨣᩦᨿᩣᩉ᩺/ᨸᩮ᩠ᨶ/ᨻᩴ᩵ᩬ/ᨾᨶᩢ᩠ᩈᩈᩮᩉ᩺ ᨾᨶᩢ᩠ᩈᩈᩮᩉ᩺/ᨸᩮ᩠ᨶ/ᨻᩴ᩵ᩬ/ᩋᩣᨾᩰᩫ᩠ᨶ ᩋᩣᨾᩰᩫ᩠ᨶ/ᨸᩮ᩠ᨶ/ᨻᩴ᩵ᩬ/ᨿᩰᩈᩥ᩠ᨿᩣᩉ᩺

᪑᪑ᨿᩰᩈᩥ᩠ᨿᩣᩉ᩺/ᨸᩮ᩠ᨶ/ᨻᩴ᩵ᩬ/ᨿᩮᨤᩰᨶᩥᨿᩣᩉ᩺ ᨴᩧ᩠ᨦ/ᩉ᩵ᩪ᩠ᨾ/ᨶ᩶ᩬᨦ/ᨷ᩵ᩤ᩠ᩅ/ᨤᩫ᩠ᨶ/ᩋᩨ᩠᩵ᨶ/᩻ ᨡᩬᨦ/ᨡᩮᩢᩣ ᨶᩱ/ᩅᩮᩃᩣ/ᨶᩢ᩠᩶ᨶ/ᩉ᩵ᩪ᩠ᨾ/ᨩᩣ᩠ᩅ/ᨿᩥ᩠ᩅ/ᨳᩪᨠ/ᨷᩢ᩠ᨦᨣᩢ᩠ᨸ/ᨻᩱ/ᨸᩮ᩠ᨶ/ᨩᩮ᩠ᩃᩥ᩠ᨿ/ᨴᩦ᩵/ᨷᩕᨴᩮ᩠ᩆ/ᨷᩤᨷᩥᩃᩰᩫ᩠ᨶ

᪑᪒ᩉᩖᩢᨦ/ᨧᩣ᩠ᨠ/ᩉᩮ᩠ᨲᩩᨠᩣᩁ᩠ᨱ᩺/ᨶᩢ᩠᩶ᨶ/ᩓ᩠ᩅ ᨿᩮᨤᩰᨶᩥᨿᩣᩉ᩺/ᨣᩴ᩵/ᨾᩦ/ᩃᩪᨠ/ᨩᩨ᩵/ᨩᩮᩋᩢ᩠ᩃᨴᩥᩋᩮ᩠ᩃ ᨩᩮᩋᩢ᩠ᩃᨴᩥᩋᩮ᩠ᩃ/ᨸᩮ᩠ᨶ/ᨻᩴ᩵ᩬ/ᩆᩮᩁᩩᨷᨷᩤᨷᩮ᩠ᩃ

᪑᪓ᩆᩮᩁᩩᨷᨷᩤᨷᩮ᩠ᩃ/ᨸᩮ᩠ᨶ/ᨻᩴ᩵ᩬ/ᩋᩣᨷᩦᨿᩩᨯ ᩋᩣᨷᩦᨿᩩᨯ/ᨸᩮ᩠ᨶ/ᨻᩴ᩵ᩬ/ᩋᩮᩃᩦᨿᩣᨣᩥ᩠ᨾ ᩋᩮᩃᩦᨿᩣᨣᩥ᩠ᨾ/ᨸᩮ᩠ᨶ/ᨻᩴ᩵ᩬ/ᩋᩣᨪᩬᩁ᩺

᪑᪔ᩋᩣᨪᩬᩁ᩺/ᨸᩮ᩠ᨶ/ᨻᩴ᩵ᩬ/ᩆᩣᨯᩰᩫ᩠ᨠ ᩆᩣᨯᩰᩫ᩠ᨠ/ᨸᩮ᩠ᨶ/ᨻᩴ᩵ᩬ/ᩋᩣᨤᩥ᩠ᨾ ᩋᩣᨤᩥ᩠ᨾ/ᨸᩮ᩠ᨶ/ᨻᩴ᩵ᩬ/ᩋᩮᩃᩦᩋᩪᨯ

᪑᪕ᩋᩮᩃᩦᩋᩪᨯ/ᨸᩮ᩠ᨶ/ᨻᩴ᩵ᩬ/ᩋᩮᩃᩮᩋᩣᨪᩣᩁ᩺ ᩋᩮᩃᩮᩋᩣᨪᩣᩁ᩺/ᨸᩮ᩠ᨶ/ᨻᩴ᩵ᩬ/ᨾᩢ᩠ᨴᨵᩤ᩠ᨶ ᨾᩢ᩠ᨴᨵᩤ᩠ᨶ/ᨸᩮ᩠ᨶ/ᨻᩴ᩵ᩬ/ᨿᩣᨤᩰᩫ᩠ᨸ

᪑᪖ᨿᩣᨤᩰᩫ᩠ᨸ/ᨸᩮ᩠ᨶ/ᨻᩴ᩵ᩬ/ᨿᩰᨪᩮ᩠ᨸ ᨴᩦ᩵/ᨸᩮ᩠ᨶ/ᨹᩫ᩠ᩅ/ᨶᩣ᩠ᨦ/ᨾᩣᩁᩦ᩠ᨿ᩺ ᨾᩯ᩵/ᨡᩬᨦ/ᨻᩕᨿᩮᨪᩪ ᨴᩦ᩵/ᩁ᩶ᩬᨦ/ᨠᩢ᩠ᨶ/ᩅ᩵ᩤ/ᨻᩕᨣᩕᩥᩈ᩠ᨲ᩺

᪑᪗ᨿ᩶ᩬᩁ/ᨩᩣᩋᩢ᩠᩶ᨶ/ᨲᩢ᩠᩶ᨦᨲᩯ᩵/ᩋᩢ᩠ᨸᩁᩣᩌᩢ᩠ᨾ/ᩃᩫ᩠ᨦ/ᨾᩣ/ᨧᩫ᩠ᨶ/ᨳᩮᩥ᩠ᨦ/ᨠᩕᩈᩢ᩠ᨲ/ᨯᩣᩅᩥ᩠ᨯ/ᨶᩢ᩠ᨸ/ᨯᩱ᩶/ᩈᩥ᩠ᨸ/ᩈᩦ᩵/ᨩᩮ᩠᩵ᨶ/ᨤᩫ᩠ᨶ ᨳ᩶ᩣ/ᨶᩢ᩠ᨸ/ᨲᩴ᩵ᩬ/ᨧᩣ᩠ᨠ/ᨯᩣᩅᩥ᩠ᨯ/ᩃᩫ᩠ᨦ/ᨾᩣ/ᨧᩫ᩠ᨶ/ᨳᩮᩥ᩠ᨦ/ᨲᩬᩁ/ᨴᩦ᩵/ᨳᩪᨠ/ᨷᩢ᩠ᨦᨣᩢ᩠ᨸ/ᨻᩱ/ᨸᩮ᩠ᨶ/ᨩᩮ᩠ᩃᩥ᩠ᨿ/ᨴᩦ᩵/ᨷᩕᨴᩮ᩠ᩆ/ᨷᩤᨷᩥᩃᩰᩫ᩠ᨶ ᨣᩴ᩵/ᨶᩢ᩠ᨸ/ᨯᩱ᩶/ᩉᩯ᩠ᨾ/ᩈᩥ᩠ᨸ/ᩈᩦ᩵/ᨩᩮ᩠᩵ᨶ/ᨤᩫ᩠ᨶ ᨲᩢ᩠᩶ᨦᨲᩯ᩵/ᨳᩪᨠ/ᨷᩢ᩠ᨦᨣᩢ᩠ᨸ/ᨻᩱ/ᨸᩮ᩠ᨶ/ᨩᩮ᩠ᩃᩥ᩠ᨿ/ᨧᩫ᩠ᨶ/ᨳᩮᩥ᩠ᨦ/ᨻᩕᨣᩕᩥᩈ᩠ᨲ᩺/ᨣᩴ᩵/ᨶᩢ᩠ᨸ/ᨯᩱ᩶/ᩉᩯ᩠ᨾ/ᩈᩥ᩠ᨸ/ᩈᩦ᩵/ᨩᩮ᩠᩵ᨶ/ᨤᩫ᩠ᨶ

ᨻᩕᨿᩮᨪᩪ/ᨣᩕᩥᩈ᩠ᨲ᩺/ᨾᩣ/ᨠᩮᩥ᩠ᨯ

᪑᪘ᩁᩮᩥ᩵ᩬᨦᩁᩣ᩠ᩅ/ᨴᩦ᩵/ᨻᩕᨿᩮᨪᩪ/ᨣᩕᩥᩈ᩠ᨲ᩺/ᨾᩣ/ᨠᩮᩥ᩠ᨯ/ᨶᩢ᩠᩶ᨶ/ᨸᩮ᩠ᨶ/ᨩᩣᩋᩦ᩶/ᨤᩨ ᨾᩣᩁᩦ᩠ᨿ᩺/ᨴᩦ᩵/ᨸᩮ᩠ᨶ/ᨾᩯ᩵/ᨡᩬᨦ/ᨻᩕᨿᩮᨪᩪ/ᨯᩱ᩶/ᩉᩢ᩠᩶ᨾᩁ/ᨠᩢ᩠ᨸ/ᨿᩰᨪᩮ᩠ᨸ/ᩅᩱ᩶/ᩓ᩠ᩅ ᨲᩯ᩵/ᨠ᩵ᩬᩁ/ᨴᩦ᩵/ᨴᩧ᩠ᨦ/ᩈᩬᨦ/ᨧᩢ᩠ᨠ/ᩀᩪ᩵/ᨠᩥ᩠ᨶ/ᨴ᩠ᩅ᩠ᨿ/ᨠᩢ᩠ᨶ ᨸᩣᨠᩫ᩠ᨭ/ᩅ᩵ᩤ/ᨾᩣᩁᩦ᩠ᨿ᩺/ᨾᩣ᩠ᨶ/ᩉ᩠ᨿᩮ/ᨠ᩵ᩬᩁ/ᨯᩰᩫ᩠ᩅ᩠ᨿ/ᩁᩥᨴ᩠ᨵᩥ᩺/ᨯᩮ᩠ᨩ/ᨡᩬᨦ/ᨻᩕᩅᩥᨬ᩠ᨬᩣ᩠ᨱ/ᨷᩫ᩠ᩅᩁᩥᩈᩩᨴ᩠ᨵᩥ᩺ ᪑᪙ᨿᩰᨪᩮ᩠ᨸ/ᨣ᩵ᩪ/ᩉᩢ᩠᩶ᨾᩁ/ᨡᩬᨦ/ᨾᩣᩁᩦ᩠ᨿ᩺/ᨶᩢ᩠᩶ᨶ/ᨣᩧ᩠ᨯ/ᨧᩱ/ᨧᩢ᩠ᨠ/ᨿᩫ᩠ᨠᩃᩮᩥ᩠ᨠ/ᨠᩣ᩠ᩁ/ᩉᩢ᩠᩶ᨾᩁ/ᨠᩢ᩠ᨸ/ᨶᩣ᩠ᨦ ᨲᩯ᩵/ᨡᩮᩢᩣ/ᨸᩮ᩠ᨶ/ᨤᩫ᩠ᨶ/ᨳᩪᨠᨲ᩶ᩬᨦ/ᨲᩣ᩠ᨾ/ᨵᩢᨾ᩠ᨾ᩺/ᨷᩴ᩵/ᩀᩣ᩠ᨠ/ᩉᩨ᩶/ᨶᩣ᩠ᨦ/ᩋᩢ᩠ᨸ/ᩋᩣ᩠ᨿ ᨧᩧ᩠ᨦ/ᨠ/ᨧᩢ᩠ᨠ/ᨿᩫ᩠ᨠᩃᩮᩥ᩠ᨠ/ᨯᩰᩫ᩠ᩅ᩠ᨿ/ᨷᩴ᩵/ᩉᩨ᩶/ᨹᩱ/ᩁᩪ᩶/ᩁᩮᩥ᩵ᩬᨦ/ᨶᩦ᩶ ᪒᪐ᩉᩖᩢᨦᨧᩣ᩠ᨠ/ᨴᩦ᩵/ᨿᩰᨪᩮ᩠ᨸ/ᨣᩧ᩠ᨯ/ᨧᩢ᩠ᨠ/ᨿ᩠ᨿᩮᩡ/ᨩᩣᩋᩢ᩠᩶ᨶ ᨴᩪᨲᩈᩢ᩠ᩅ᩻ᩁ᩠ᨣ᩺/ᨡᩬᨦ/ᨻᩕᨧᩮᩢ᩶ᩣ/ᩋᩫᨦ᩠ᨣ᩺/ᨶᩧ᩠᩵ᨦ ᨣᩴ᩵/ᨡᩮᩢ᩶ᩣ/ᨺᩢ᩠ᨶ/ᨿᩰᨪᩮ᩠ᨸ/ᨷᩬᨠ/ᩅ᩵ᩤ <<ᨿᩰᨪᩮ᩠ᨸ/ᩃᩪᨠ/ᩉᩖᩣ᩠ᨶ/ᨡᩬᨦ/ᨠᩕᩈᩢ᩠ᨲ/ᨯᩣᩅᩥ᩠ᨯ/ᩉᩮᩥ᩠ᨿ ᨷᩴ᩵/ᨳ᩶ᩣ/ᨠᩖᩫ᩠ᩅ/ᨴᩦ᩵/ᨧᩢ᩠ᨠ/ᩁᩢ᩠ᨸ/ᨾᩣᩁᩦ᩠ᨿ᩺/ᨾᩣ/ᨸᩮ᩠ᨶ/ᨾ᩠ᨿᩮ/ᨶᩮᩥ᩵ᩬ ᨿ᩶ᩬᩁ/ᩅ᩵ᩤ/ᩉᩖᩡᩋ᩵ᩬᩁ/ᨶᩱ/ᨴ᩶ᩬᨦ/ᨡᩬᨦ/ᨶᩣ᩠ᨦ/ᨶᩢ᩠᩶ᨶ ᨠᩮᩥ᩠ᨯ/ᨡᩧ᩠᩶ᨶ/ᨧᩣ᩠ᨠ/ᩁᩥᨴ᩠ᨵᩥ᩺/ᨯᩮ᩠ᨩ/ᨡᩬᨦ/ᨻᩕᩅᩥᨬ᩠ᨬᩣ᩠ᨱ/ᨷᩫ᩠ᩅᩁᩥᩈᩩᨴ᩠ᨵᩥ᩺ ᪒᪑ᨾᩣᩁᩦ᩠ᨿ᩺/ᨧᩢ᩠ᨠ/ᨠᩮᩥ᩠ᨯ/ᩃᩪᨠ/ᨻᩴ᩵ᩬᨩᩣ᩠ᨿ ᨾᩮᩥ᩵ᩬᩋ/ᨠᩮᩥ᩠ᨯ/ᨾᩣ/ᩓ᩠ᩅ/ᩉᩨ᩶/ᨲᩢ᩠᩶ᨦ/ᨩᩨ᩵/ᩅ᩵ᩤ <ᨿᩮᨪᩪ> ᨿ᩶ᩬᩁ/ᩅ᩵ᩤ/ᨴ᩵ᩤ᩠ᨶ/ᨧᩢ᩠ᨠ/ᨩ᩠᩵ᩅ᩠ᨿ/ᨤᩫ᩠ᨶ/ᨡᩬᨦ/ᨴ᩵ᩤ᩠ᨶ/ᩉᩨ᩶/ᩁᩬᨯ/ᨻᩫ᩠᩶ᨶ/ᨷᩤ᩠ᨸ/ᨴᩰᩫ᩠ᩇ>>

᪒᪒ᩁᩮᩥ᩵ᩬᨦ/ᨴᩧ᩠ᨦ/ᩉ᩠ᨾᩫᨯ/ᨶᩦ᩶ ᨠᩮᩥ᩠ᨯ/ᨡᩧ᩠᩶ᨶ/ᨻᩮᩥ᩵ᩬᩋ/ᨧᩢ᩠ᨠ/ᨸᩮ᩠ᨶ/ᨻᩱ/ᨲᩣ᩠ᨾ/ᨴᩦ᩵/ᨻᩕᨧᩮᩢ᩶ᩣ/ᨯᩱ᩶/ᩋᩪ᩶/ᨹ᩵ᩣ᩠ᨶ/ᨴᩤ᩠ᨦ/ᨹᩪ᩶/ᨸᩮ᩠ᨶ/ᨸᩣ᩠ᨠ/ᨸᩮ᩠ᨶ/ᩈ᩠ᨿᨦ/ᨴᩯ᩠ᨶ/ᨻᩕᩋᩫᨦ᩠ᨣ᩺/ᩅ᩵ᩤ ᪒᪓<<ᨧᩢ᩠ᨠ/ᨾᩦ/ᨾᩯ᩵ᨬᩥ᩠ᨦ/ᩈᩣ᩠ᩅ/ᨷᩫ᩠ᩅᩁᩥᩈᩩᨴ᩠ᨵᩥ᩺/ᨤᩫ᩠ᨶ/ᨶᩧ᩠᩵ᨦ/ᨾᩣ᩠ᨶ ᩓ᩠ᩅ/ᨣᩴ᩵/ᨠᩮᩥ᩠ᨯ/ᩃᩪᨠ/ᨻᩴ᩵ᩬᨩᩣ᩠ᨿ ᨤᩫ᩠ᨶ/ᨴᩘ᩠ᩃᩣ᩠ᨿ/ᨧᩢ᩠ᨠ/ᩁ᩶ᩬᨦ/ᨴ᩵ᩤ᩠ᨶ/ᩅ᩵ᩤ/ᩋᩥ᩠ᨾᨾᩣᨶᩪᩋᩮ᩠ᩃ>> ᨸᩯᩖ/ᩅ᩵ᩤ <<ᨻᩕᨧᩮᩢ᩶ᩣ/ᩀᩪ᩵/ᨠᩢ᩠ᨸ/ᩁᩮᩢᩣ>>

᪒᪔ᨾᩮᩥ᩵ᩬᩋ/ᨿᩰᨪᩮ᩠ᨸ/ᨲᩨ᩠᩵ᨶ/ᨡᩧ᩠᩶ᨶ/ᨾᩣ ᨣᩴ᩵/ᨯᩱ᩶/ᨿ᩠ᨿᩮᩡ/ᨲᩣ᩠ᨾ/ᨴᩦ᩵/ᨴᩪᨲᩈᩢ᩠ᩅ᩻ᩁ᩠ᨣ᩺/ᨡᩬᨦ/ᨻᩕᨧᩮᩢ᩶ᩣ/ᩈᩢ᩠᩵ᨦ/ᩅᩱ᩶ ᨤᩨ/ᩁᩢ᩠ᨸ/ᨾᩣᩁᩦ᩠ᨿ᩺/ᨾᩣ/ᨸᩮ᩠ᨶ/ᨾ᩠ᨿᩮ/ᨡᩬᨦ/ᨡᩮᩢᩣ ᪒᪕ᨲᩯ᩵/ᨷᩴ᩵/ᨯᩱ᩶/ᨾᩦ/ᩋᩉ᩠ᨿᩢᨦ/ᨠᩢ᩠ᨸ/ᨶᩣ᩠ᨦ/ᨧᩫ᩠ᨶ/ᨴᩮᩢ᩶ᩤ/ᩁᩬᨯ/ᨾᩣᩁᩦ᩠ᨿ᩺/ᨠᩮᩥ᩠ᨯ/ᩃᩪᨠ ᩓ᩠ᩅ/ᨿᩰᨪᩮ᩠ᨸ/ᨣᩴ᩵/ᩁ᩶ᩬᨦ/ᨩᩨ᩵/ᩃᩪᨠ/ᨤᩫ᩠ᨶ/ᨶᩢ᩠᩶ᨶ/ᩅ᩵ᩤ <<ᨿᩮᨪᩪ>>

ᨻᩕᨣᩕᩥᩈ᩠ᨲᨵᩢᨾ᩠ᨾ᩺ᨣᩢᨾᩛᩦ

© 2017, Wycliffe Thai Foundation and Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index