Хайлт хийх үг

Luk 1

1- Ae kapore Theophilus, kom pipiya kaikapom. Dagudagunai pipiya pesarisi si wose rubai, kata wose kamotiyai si tupuwa wai sita kirumisi. 2Nanakasike pipiya matasiyai si kinana, ba warana si yoneyonei wai rutainina sita kirumisi. 3Kona kairavina, yauku i kesiku wose ereonowasi dagudagunai a kinana kabitamni, ba anosi i gaire, kata kom kairavim ata kiruma kabitamni. 4Kata kom awaika wata si beyebeyim wai, ereonowana basusi kuta kuira kabitamni.

John Babataito Judeyai Biyina Ana Tupuwa Si Yoneyonei

5Maranai Herod Judeyai ibi taupauma wai, namai priest kesana i mamana, kana waba Zechariah. Kona wai, priest Abijah ana pipiya kesana, ba kaowana Elizabeth yebo, Aaron ana rakaraka kesana. 6Asi ruwamo wai, kosi God matanai piraga gaire pipiyisi, ba kosi Bada wonana si bosisira kabitamni. 7Ba saba natunatusi wai kega, basuna Elizabeth wai kaipokina, ba kosi asi ruwamo wai si morapa saki.

8Mara kesana, Zechariah ana pipiya yabata asi mara i botu kata yove tapaoro kamonai sita saibira. Ba kona maranai wai God matanai priest saibirina Zechariah i wosewosei. 9- Ba priest asi dudura si kibi wai nanakasike, ababinebineyai si binei kata, ita riu God ana ku yove kamona, ba raunabonabo tepanai bane ita kapuni. 10Ba bane kapunina maranai, pipiya korotosi matarai si kesanisi ba si rauupari.

11Damanina ba Bada ana aneya kurina i rere matara, ba bane kana raunabonabo kasaunai imsiri. 12Ba Zechariah aneya i kinani wai, i sikwana ba i nagara saki. 13Saba aneya i wona, “Zecharaiah, kega kuna nagara, God am pari i nonori. Ba kaowam Elizabeth ini tuwa natum sebare, ba kana waba ke yorei John. 14Kona ina tupuwa wai, kom kuni nuwagaire ba yam ina sisira, ba pipiya pesarisi yebo sini nuwagaire. 15- Ana tupuwa maranai, Kanuma Kaoaobaisyena ini bonuvei. Ba kega meyanai wine kona okowa maragasina ina tomani. Ba Bada matanai, kona wai pipiya kaikapona. 16Ba Israel biyisi pesarisi ini neveramagisi, Bada asi God kurina. 17- Ba peroveta Elizah rautainina ana maragatai, ba kanuminai, ini nao Bada naonai ina nae. Tamatama natunatusi yabata ini kesana meyisi. Ba pipiya kawa kasekasesi asi nuwasuya ina birai, kata pipiya gaigairesi asi nuwasuyai sina nuwasuya. Ba Bada ana pipiya ina bobunagisi kata kairavina sina bo kabitam.”

18Zechariah aneya i toirubai i wona, “Mekabage ana kuiri kata awaika kui sisiyei wai ina tupuwa, basuna yauku kaowaku yabata wai, ka morapa saki?” 19- Aneya i kaobeyei i wona, “Yauku Gabriel, God naonai a imsimsiri. Ba kona i poraiku wai kurim ati sisiya, ba niko wara gairena ata wonim. 20Ba wonaku wai bisuwona ina tupuwa. Saba kom kega kuigeruvei kairavina, karaku kom kawam ina pota, ba kega kuni bi sisiya yepo, ina tupuwa wai ku marana.”

21Kona maranai, pipiya Zechariah si potapotai, ba nuwanuwasi i kairagaraga kata, awaika basuna wai, God ana yove kamonai i mana i veoroma saki. 22Maranai i kasibau wai, kega kurisi i sisiya. Saba si kuiri kata God ana yove kamonai matakira i kitai, kairavina yaronai wata kurisi ibi sisiya.

23Ba ana saibira, God ana yove kamonai i kakabi wai, i veramaga ana ku yove. 24Nikona murinai, kaowana Elizabeth i manawa, ba nawaravi asi five yove kamonai wata i mamana. 25Elizabeth i wona, “Bada nikona kairaviku i wosei, kata ana yagaire i beyiku, ba pipiya matasiyai au tepa bainuba i yauna taveyei.” 26Elizabeth i manawa nawaravi kana bi six kamonai, ba God aneya Gabriel i porai ku Nazareth. Kona meyagina wai Galilee kamonai.

27- I nae yegeyege sinitupana kesana, kana waba Mary kurina. Ba Mary wai, kona sebare kana waba Joseph, si bobeyei kata ita rabai. Ba Joseph wai, kona taupauma David ana rakaraka kesana. 28Aneya i nae Mary kurina ba i wona, “Enosaire! nuwanuba kurim ina mana, ba Bada kurim ina mana, ba ini gairena sakiyim.”

29Ba Mary aneya ana sisiya i nonori wai, nuwanuwana i kairagaraga, ba i nuwasuya kabakaba. 30Saba aneya i wona, “Kega kuna nagara, basuna God kurim ebi nuwagaire. 31- Kom kuna manawa, ba kuni tuwa natum sebare, ba kana waba kuna yorei Iesu. 32- Kona wai kana waba ina rakata saki, ba sina yorei God kaidamo sakina natuna. Ba God ina wosei ini Taupauma, tamana David rutainina. 33Ba kona Jacob natunatuna ini Taupauma damanisi, ba ana basileiya kega turina.”

34Mary saba aneya i toirubai i wona, “Nikona mekabage kuriku ina tupuwa, kairavina, yauku wai sini matupaku?” 35Aneya i kaobeyei i wona, “Kanuma Kaoaobaisiena kurim ina botu, ba God kaidamo sakina ana maragata ina waku tawanim. Kona kairavina pipiyaikei kaoaobaisiyena ina tupuwa, ba sina yorei God natuna. 36Kuna nosi kata waresim Elizabeth pipiya si wona kata kona kaipokina, ba i morapa saki. Saba kona karaku wai, i manawa kana nawaravi six. 37- Kairavina God kega kesana awaika ita wose kabakabai.” 38Mary i kaobeyei i wona, “Yauku Bada ana saibisaibirina, abi damanina kata kuwona wai nanakasike kuriku ina tupuwa.” Ba damanina aneya i sumarei.

Mary Elizabeth I Bonunui

39Kona maranai, Mary i bobunaga, ba yagiyagina wata i nae ku Judiya koyakoyana, ba i nae ku meyaga kesana. 40Ba namai, Mary i riu Zechariah ana ku yove, ba Elizabeth i enowei. 41Maranai, Elizabeth ana bi eno! eno! i nonori wai, pepeya siyana kamonai i bokwayo, ba Elizabeth kanuma kaoaobaisiena i bonuvei. 42Ba gamona kaikaponai i para i wona, “Bibaine ereonowasi kamosi yai wai kom bibi gairenim, ba natum kuni tuvei wai, yebo kona bibi gairenina!” 43Saba awaika kairavina yauku kuriku bo kuwaya i rakata, wai au Bada sinana i botu kuriku? 44Kairavina maranai am bai eno eno a nonori wai, pepeya siaku kamonai ere nuwagairena i bokwayo. 45Kom wasike bibi gairenim, kairavina kui geruwana kata awaika Bada i wonim wai, ina tupuwa.”

Mary Kana Tabora

(1Sa 2.1-10)

46- Mary i wona, “Nuwanuwaku Bada abo kabakabari, 47ba kanumiku ebi nuwagaire kairavina, God wai au baibai yawasina. 48Yauku ana saibisaibirina moyamoyakiku i nosiku kairavina, karaku ba karakuwata, sina yoriku bibi gairenina. 49God maragata sakina, ba kana waba kaoaobaisiena, basuna sawara kaikaposi kairaviku i wosisi. 50- Dam ba dam nununai, iyabosi te naganagarei wai, ebi nuwanuwanisi. 51- Yaronai wose maragasisi i wosisi, ba kosi iyabosi nuwa sinesiyai si imsigegae wai, i buburanisi. 52- Taupauma maragasisi asi aba makimakirai i tere kireisi, ba moyamoyakisi ibo kabarisi. 53- Soya raoboraobosi sawara gaigairesiyai i bonuvisi, ba marimariyisi kwebusi i pora taveyisi. 54- Ana saibisaibirina Israel i baisi, ba wawata kurisi i kao baiyoyobana wai nanakasike, 55- kega ini nota wapei. Kata Abraham, ba natunatuna ini nuwanuwana damanisi.” 56Mary Elizabeth yabata si mamana yepo, nawaravi kana bi tonu, ba i veramaga ana ku yove.

John, Babataito Biyina I Tupuwa

57Ba Elizabeth ana bi tuwa marana i neratui wai, i tuwa natuna sebare. 58Warewaresina ba maturaturana warana si nonori kata, Bada kurina i yagaire saki wai, ereonowasi Elizabeth yabata si nuwagaire.

59- Ba taparoro kesana murinai, si botu sebareikei sinibonaina kairavina, ba tamana Zechariah kana wabai sita yorei. 60Saba sinana i wona, “Kega, kana waba kona yorei John.” 61Saba kurina si wona, “Am rakaraka kamosiyai kega kesana kotoi kana waba nanakasike.”

62Damanina ba tamana kurina si siwa bi beyena, ba si toirubai kata ana waina abi waba pipiyaikei sita yorei. 63Saba Zechariah pepa kairavina i baba wai si berei, ba ereonowasi si sikwana kata i kiruma i wona, “Kana waba wai John.” 64Ba mara kesana kawana i botatari wai pepena i yayaura ba bi sisiya i dagu meyei, ba Bada i bokabakabari. 65Maturaturana ereonowasi si nagara saki ba si wareyei, ba warana si rakasi wai Judeyai koyakoyana ereonowana i bonuvei. 66Ba pipiya ereonowasi nikona si nonori wai, si nuwasuyei ba si toiruba si wona, “Niko pipiyikei wai kona kotoi?, Kairavina, iru matara kata Bada ana maragata wai kona gwabinai emamana.” 67Damanina ba kanuma kaoaobaisiyena John tamana Zechariah i bonuvei, ba i naovei wai God wonana i sisiyei.

Zechariah Kana Tabora

68- I wona, “Bada Israel ana God tana bokabakabari, basuna i botu ana pipiya i baisisi, ba i tom baubaunisi. 69- Ba God ana saibisaibirina, David ana rakaraka kamonai, aba bai yawasa kota kairavita i porai. 70Matapanaki, ana peroveta kaoaobaisiesi kurisi ikao bi yoyobana wai, nanakasike. 71- Kata, iyabosi tebi sinikaikaiyita, ba kata abiya yarosiyai yebo, ini taraparanita. 72- Ba ana kao bi yoyobana kaoaobaisiena ina nosi wai, nosinosita ini nuwanuwanisi. 73- Abraham kurina i kao bi yoyobana, 74kata, abiya yarosiyai ini taraparanita, ba maragata ina berita wai, kega ere naganagarita tana bo saibirei. 75- Kata, kota naonai ata wose sina gaire, ba mara ereonowana kaoaobaisieta ata yawasa kamosiyai tana mana. 76- Ba kom natuku, sina yorim God kaoaobaisiena ana peroveta, kairavina, kom Bada naonai kuni nao kuna nae, ba ana keta kuna bobunagi. 77- Ana pipiya kuna wonisi sina kuiri, kata asi piraga goyo sina tombaubauna taveyisi wai, sina yawasa. 78- Ata God bai nuwanuwana bitana kairavina, ata bai bai yawasina sapamai ini porai kurita. 79Ba kosi rabobo wakunai, ba baidibara kamonai te mamana wai kurisi,

80ina rauyasegana, ba kaeta nuwanuba ketana ku kamona ina tere bi totori. Ba pipiyaikei kanumai ba tupuwai i rakata, ba i maragata. Ba kupura mom kamonai i mamana yepo ku deba i kasibau, Israel biyisi kurisi.

Luke Kaoaobaisiyena ana Buka.

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index