Хайлт хийх үг

Matiu 2

Ano Koukawa Igiyawa Amudau Onamiya

1Iesu Betureem at Judia danave yainewa kumive, kin Erod kumiwa apa, ano koukawa igiyawa kum dauwaiviwa apa onam at Jerusarem uwaya, 2- sira waya, “Ud me Ju igiyawa kin muma atan oya yainewa ampa wakene? Kum dauwaiviwa apa nu marantun meuma yautu, meoya nu waddega wantan oya onantu.”

3Kin Erod mame anonewa, me anogugut aune, sira Jerusarem igiyawa mu gaibu anogugut auya. 4Sira me pirisi koukawa ge Gwangwan toewanewan igiyawa undag munan auwane, meve dirum wane Keriso ampa yaine wag didnegiya? 5“Betureem at Judia apa” garawa waya, “Kuiyawa mame propeta wait tenewa:

6- Ge Betureem, at piyu Juda apa,

Juda namuyoiyoi igiyawa danowo ge kusikarenwa da onan di:

kuiyawa namuyoiyoi abnawa ye guniyap uwape,

sira me iyayapan neuma Isuraeru amat a mumpe.”

7Meve kin Erod ano koukawa igiyawa munan guwave auwane, sira mu gumbo kum divi marantun me dauwane yaug anone. 8Me mu temunne at Betureem amiya. Me mu gumbo wane, “Aisiya sira ud kikiyan oya yaimoyai diuya. Me yauyawa, tatevit didnegiya anotna, meve ne gaibu aneg me waddega wantna.”

9Namu mu kin aninin wanewa anog amiya, yauya, mu marantun me kum dauwaiviwa apa yauyawa namuwon aiginke, at me ud kikiyan wakenewa apa tumag yoine. 10Mu marantun yauyawa, mu degadega kokavit aya. 11- Gwe dana unig amiyawa, mu kikiyan inawa Meri gaibu yawamiya. Sira mu me kwanowa poyag petat ag waddega aya. Meve mu dividivi oraimumu mumawa watapiya, sira mu puyo waniya: gooru ge tayawa oraiminawa ge gegura maaru.+ 12God uyavi gumbe dirum wane kin Erod gumbe den taig aisiya, meve at muma sira taig ebu ube amiya.

At Ejipt Apa Guwave Amiya

13Mu taig amiyawa, yauya, Ayapan aneya meuma uyavi gumbe uwag Josep dine, “Wan yoiya, arampuna ud ge inawa tama, sira yankwek at Ejipt a guwave aisiya, sira asime wakeya meve ne watna anoa, kuiyawa kin Erod ud yaug aug toinguttan oya aivi.” 14Meve me wan yoig ud ge inawa arampuna tam a guwave at Ejipt amiya, 15- sira asimeve wakeya, meve kin Erod boane. Meoya propeta gumbe Ayapan wanewa natawa uwane. “Ejipt apa ne utunwa auwana dauwag onne.”

16Kin Erod yaug anone ano koukawa igiyawa ugai waniya, meoya danawa piriwane, sira me dirumne urapan at Betureem apa wakeyawa undag gutpe, sira gwetoimu megiyave wakeyawa gaibu undag gutpe. Mu bairawan muma duwam ge ankwatavewa. Me bairawan me ano koukawa igiyawa gumbo yaug anone. 17Me apa propeta Jeremaiya gumbe wanewa natawa uwane:

18- “At Rama apa iyayapan nouwa anoya, it aen,

Reiseru me usitainawa munan iruwaivi, me watmemeyamtanwa topayane,

kuiyawa mu den wakeya.”

Josep Meri Iesu Sira Taig At Nasaret Amiya

19Kin Erod boane, meve Ayapan aneya meuma uyavi danave Ejipt apa Josep uwag wane, 20“Wan yoiya, ud ge inawa tam at piyu Isuraeru aisiya, kuiyawa iyayapan mu ud inaiinai meuma autan ayawa wait boriruwaya.”

21Meve me wan yoig, ud ge inawa tam at piyu Isuraeru danave amiya. 22Megara me anone Akeraius me mamawa kin Erod at meuma aune at Judia amaraivi, me asime aitanwa a ane. Uyavi danave God gwangwan dine, meve me at Gariri amiya, 23- sira me gwetoimu me at iviwa Nasaret amog wakeya. Meve propeta gumbe wanewa natawa uwane: “Iyayapan me Nasaret apan waya.”

Gae Mataiwa

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index