Хайлт хийх үг

Matiyô int

Isâ í dʉ́gyá nə Jɔ̧jɔ̧ Kɛ́ɛl Matiyô nyə á cilə yí

Nə Matiyô, nə Márkus, nə Lúkas zə bəd Yuánɛs wə́ bwə́ á cilə Jɔ̧jɔ̧ Kɛ́ɛl mə́ Yésus-Krîst. Matiyô nyɛ nyə á tɛ́ɛ́d fwo bul bwiiŋg mətɛ́ɛ́dʉ́lé mə́ cʉg mə Yésus, nə ntáán nyɛ́, nə byélé dɛ́, nə ikágə́ byé. Nyə á bul cilə shú nə́ Oyúdɛn bwə́ mpúg nə́ Yésus wə́ jɨ́ Cî Zɛmbî nyə á kaag yɛ́. Matiyô mə cwééd ciyá «Faan» cɔ̧́ ija məwúm mə́tɔ́ɔn.

Jɔ̧jɔ̧ Kɛ́ɛl mə́ Matiyô jɨ nə jé ŋkúmba sâ nə́ nyə á sɛɛŋg fwámɛ́ məma kɔw lʉ́ mínjɨ́ɨ́gʉ́lá mí Yésus tâŋ icé í kaand itɔ́ɔn:

(1) Kaand nyə á lás mbʉ́ŋ dɨ́ gwɔ́w yí ŋgə lwágʉlə nda búúd bwə́ jə́lá nə bwánd Faan mə́ Zɛmbî nə́ (lúu 5 kə kumə 7).

(2) Minjɨ́ɨ́gʉ́lá myâ váál bwə́ jə́lá nə jaaw búúd Faan mə́ Zɛmbî dɔɔŋg yí (lúu 10).

(3) Mikanda zaŋgbá mí ŋgə́ lwágʉlə ndímba sâ á Faan mə́ Zɛmbî yí (lúu 13).

(4) Cʉg á omínyɔŋʉ̂ í jə́lá nə bə Faan mə́ Zɛmbî dɔɔŋg dɨ́ yí (lúu 18).

(5) Nə váál múúd mə jə́lá nə ji mpwándə́d nə́ Faan mə́ Zɛmbî í bá ntɔ̧ yí (lúu 24 kə kumə 25).

Matiyô ŋgə lwágʉlə nyə́dɨ́ Jɔ̧jɔ̧ Kɛ́ɛl dɨ́ nə́ Yésus jɨ Cî í á zə cwîy Faan ágúgwáan yí, nyə á zə sá nə́ buud bwə́ nyííg Faan dɔɔŋg dɨ́, bwə́ bə́g nə icʉg í ŋgə́ kala minjɨ́ɨ́gʉ́lá.

Kálaad Zɛmbî : Sɔ ̧ á Gúgwáan

© 2014, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index