Хайлт хийх үг

Matiyô 2

Ompuye ɔ́ ísâ bwə́ kə́ gúmál Yésus

1Yésus nyə a byɛ̂l ŋgwə́la á Betʉlehɛm, shí á Yudéa, Herod ŋgə́ jwú nə lɔɔm. Ja Yésus mə́ shîn byɛ̂l yí, bɔ́ɔ́l búúd bwə́ á zhu ŋgɛɛ kɔ́ɔ́mb jwɔ̂w í dʉ cúwo yí, zə jé Yurʉ́səlɛm. Buud bɔɔŋgʉ́ bwə́ á bə məma ómpuye ɔ́ ísâ, bwə́ á dʉ bigas wəacén-cénî. 2-Bwə́ á ka ŋgə jî nə́: «Njwû *Oyúdɛn ŋgə́ kúnɔw byɛ̂l yɛ́, jɨ́ ŋgow? Sə́ á dʉ́g acén-céní yé kɔ́ɔ́mb jwɔ̂w í dʉ cúwo yí. Sə́ mə́ ká zə yə nyə gúmə́.» 3Lâŋ nɨ í á ka zə tɨ̂ Njwú-buud Herod məkuú shí, bə́nɔ̂ŋ buud wâ Yurʉ́səlɛm bɛ̂sh. 4Ntɔ́ a mú jɔ̂w mílúlúú myâ ofada nə *Oyɨ́ɨ́gʉli ɔ́ mə́cɛ̧ɛ̧ wâ kúl búúd *Izʉrəyɛ̂l. A mú jî bwo nə́ bwə́ jááwʉg nyə kʉ́l í á bə nə́ *Krîst mə bá byɛ̂l yí. 5Bwə́ nə nɛ́ nə́: «Betʉlehɛm, ŋgwə́la á Yudéa.» Sâ jɔɔŋgʉ̂ wə́ *múúd micúndə́ nyə á cilə yí, nə́:

6-Yé Betʉlehɛm, ŋgwə́la á Yudéa,

Wo kú dʉ́g nə́ wo wə́ mə́ búl cwáágʉwo míŋgwə́la myâ Yudéa myɛ̂sh dɨ̂,

nəcé wúl mbyágá wô í bá bə cî ánʉ́nɨ̂.

Nyə wə́ mə́ bá wɨ́ɨl kúl búúd jâm Izʉrəyɛ̂l.

7Ntɔ́ Herod mú jɔ̂w ómpuye ɔ́ ísâ ɔ́nɨ shwoó, nə́ bwə́ mpúg jaaw nyə baan ácén-céní wɔɔŋgʉ̂ nyə á tɛ́ɛ́d nyínʉ́lə joŋ dɨ́ yí. 8Nə́ ndɛɛ́ nyə mú kənd bwo Betʉlehɛm. Nyə nə́: «Kagâ. Bɨ kə́g mpu wámbʉlə kʉ́l Mwân wɔɔŋg jísə́ yí. Bɨ́ mə́ ká kwey nyə, bɨ músə zə jaaw mə, mə bâg nə́mə́ kə yə nyə gúmə́.»

9Ja bwə́ mə́ shîn gwágʉlə njwú-buud yí, bwə́ mú kyey. Bwə́ mú kwo dʉ́g ácén-céní bwə́ á fwo dʉ́g kɔ́ɔ́mb jwɔ̂w í dʉ cúwo yɛ́, a ŋgə́ kə bwo shwóg. A mú kə nə́ ndɛɛ́, kə jé kʉ́l mwân nyə á bə yí, a mú shigʉla cínɔŋg gwɔ̂w. 10Ja bwə́ mə́ dʉ́g ntɔ́ yí, bwə́ mú bul shwas. 11Bwə́ mú nyíi njɔ́w, dʉ́g mwân bá nyɔɔŋgʉ́ yé Maríya. Bwə́ mú kúd mə́mpwoombʉ́ shí, yə mwân gúmə́. Nə́ ndɛɛ́ bwə́ mú juw íwɔ́lɛ byáŋ, ŋwa ísâ í gúmə́ bwə́ á zə nə ndɨ̂ yí, cwámbʉlə nyə. Isâ byɔɔŋg í á bə, nə or, nə *cáá nə *mîr.

12Nə́ ndɛɛ́, Zɛmbî mú kɛ́wʉli bwo ntámə́d nə́ bwə́ kú ná kwo kə wə́ Herod. Ntɔ́ bwə́ mú kyey zhɨ́ɨ́ shúsʉ́d, nyiŋgə́lə kə bwə́dɨ́.

Bwə́ kə́ shwaaw nə mwân Igîpten

13Ja ómpuye ɔ́ ísâ bwə́ mə́ shîn kyey yí, *éŋgəles mə Yawé mú zə lésha nə Yósɛb ntámə́d. Nyə nə́: «Wɔɔlʉ́g, wo ŋwág Mwân bá nyɔɔŋgʉ́, wo wúg nə bwo wa, bɨ kyéyʉg, kə shwaaw shí á Igîpten, nəcé Herod nyə e sɔ̧́ nə́ a gwú mwân. Bɨ́ é kə ji nûŋ, kə wɔ́ɔ́s ja mə́ bá cɨ nə́ bɨ nyíŋgəg zə yí.» 14Yósɛb mú wɔɔl, ŋwa Mwân bá nyɔɔŋgʉ́ nə́mə́ búlú nɨɨ́d, bwə́ mú kyey kə shwaaw shí á Igîpten. 15-Bwə́ á ji wu, kə jé ja Herod nyə á yə yí. Sɔ́ɔ́lʉ́gʉ́ nɨ wɛ̂sh í á bwəma nda Yawé nyə á bwey lás wə́ *muud micúndə́ yé nə́, nə́: «Mə a jɔ̂w Mwân wáam, nə́ a wúg shí á Igîpten.»

16Ja Herod mə́ dʉ́g nə́ ompuye ɔ́ ísâ bwə́ mə́ shɨɨg nyə yí, a mú jág gwág bɔ̂w. A mú kənd buud bɛ́ Betʉlehɛm nə mə́nd mâ kúnə́-kúnə, nə́ bwə́ kə́g gwú bwábudûm bɛ̂sh, tɛ́ɛ́d ikény kə jé bɔɔŋg wâ mimbû mímbá. Nyə a fɛ́ɛ́sh ntɔ́ bɛ̧ɛ̧́lə baan ómpuye ɔ́ ísâ bwə́ á jaaw nyə yí. 17Ntɔ́ sâ múúd micúndə́ Zheremî nyə á bwey cɨ yí í mú zə bwəma. Nyə á cɨ nə́:

18-Buud bwə́ á gwág oŋkwiimbyê ŋgwə́la á Rama

nə məyə̂ nə mimbʉ́gú mí áyíyáág.

Rashɛl nyə á ŋgə jɨɨ bwân bɛ́,

a ŋgə́ ban nə́ muud kú cweel nyə mpimbə,

nəcé bwân bwə́ cúgɛ́ ná.

19Mpʉ́sə shwɨy mə́ Herod, Yósɛb njúl ná shí á Igîpten, éŋgəles mə Yawé mú kə lésha nə nyə ntámə́d. 20Nyə nə nɛ́ nə́: «Tɔ́wʉ́g! Ŋwaŋg Mwân bá nyɔɔŋgʉ́, wo nyíŋgəg nə bwo, kə shí á *Izʉrəyɛ̂l, nəcé buud bwə́ á ŋgə cɛɛl gwú Mwân wá, bwə́ mə́ shîn yə.» 21Yósɛb mú tɔ̂w, ŋwa Mwân bá nyɔɔŋgʉ́, a mú nyiŋgə nə bwo, kə shí á Izʉrəyɛ̂l. 22Njɨ a mú gwág nə́ Mwân mə́ Herod bwə́ á dʉ jɔ̂w nə Arkeláwos yɛ́ wə́ mə́ shúgʉla nə icî yâ Yudéa. A mú fúndə kə̌lə wu. Zɛmbî nyə á zə kɛ́wʉli nyə ntámə́d, a mú kə shí á Galilê, 23-kə ji ŋgwə́la á Nazarɛ̂t. Í á sɨ̂y ntɔ́ shú nə́ bwə́ bâg dʉ jɔ̂w nyə nə́: «Muud á Nazarɛ̂t». Ntɔ́, sâ búúd ɔ́ mícúndə́ bwə́ á bwey cɨ yí, í músə bwəma.

Kálaad Zɛmbî : Sɔ ̧ á Gúgwáan

© 2014, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index