Хайлт хийх үг

Rutu 1

Tar kaw le Nawomi, ke ngaweje, ke nganne bbe te ke Mowabe

1Dɔ ndɔ te ke nje-gangeje sariya ɔnje bbe ke Ijarayel, tɔku bbo oso. Mare dingaw ke Betelehem nange Juda te aw ke dene laa, ke nganne ke dingaw joo mba kisi bbe te ke Mowabe. 2Ri dingaw le na Elimeleke, ri dene laa na Nawomi, ri nganne ke dingaw ke joo le na Malɔn de ke Kilyɔn. N̂-toje to dewje ke nange te ke Eparata* ke isije Betelehem nange Juda te. N̂-teeje ngonn bbe te ke ria na Mowabe le a, disije bbe te le.

Tar ne-kem-to-ndoo ke oso dɔ Nawomi te

3A ta koo a, Elimeleke ngaw le Nawomije le oy ngaa Nawomi nayn ke nganne ke dingaw ke joo le. 4N̂-taaje deneje ke Mowabe. Ne ke dɔngɔr ria na Orpa, ri ne ke kara na Rutu. N̂-ddaje ngɔsi ke bbal dɔku. 5Goe te a, Malɔn de ke Kilyɔn doyje ngaa dene le nayn ke kare baa turu nganne te ke joo, ke turu ngaweje te. 6Nawomi in me bbe te ke Mowabe ke ngann mume ke joo ta tel ke Betelehem le mba noo na Nje-kisi ke ndɔ ke ndɔ dda me-maji ke dewje laa ddew ne-kusa te. 7Nɔtu bbe te ke nisi te le, ne ke ngann mume ke joo, dosoje ddew-bô ta tel nange te ke Juda. 8Nawomi pa are ngann mume ke joo le na: « Ya, e-telje. Na na kara tel key le kɔenje! Maji kare Nje-kisi ke ndɔ ke ndɔ dda ke se me-maji ddew kara baa toke e-ddaje ke nje ke oyje ddem, e-ddaje sem ddem. 9Maji kare Nje-kisi ke ndɔ ke ndɔ dda bba are isije ke maje kara kara tɔyn me key te le mare dingawje ke a taajese!» N̂-to mbide ngaa duruje dɔ nɔ te. 10Dilaeje te na: « Baann ang, Ja kaw sei ke rɔ nje ke lei te.» 11Nawomi pa na: « Ngannem ke dene, E-telje! Mba ddi bba a kawje sem wa? Ma kase kuju ngannje ke dingaw kare taase bbay wa? 12Ngannem e-telje, awje! M-bbuka nya, mase taa ngaw ang ngaa. Bbo le munda mem to, ma to gir ngaw te til te neenn ta kuju ne ngannje ke dingaw ka, 13a ngebbejede ndereng kare n̂-tɔkuje njaa wa? A mbeteje ta taa ngaw mba yeenn wa? Baann ang ngannem ke dene! Ne ke ingam neenn to ngeng nya uta engase. Mba Nje-kisi ke ndɔ ke ndɔ undam. 14Duruje dɔ nɔ te bbay. Orpa to mbi mumeje a Rutu nayn saa. 15Nawomi pa na: « Ya, nje-mari tel ke bbê le nje-ke laa, ke kɔrje te laa. Ɔru goe.» 16Rutu pa na: « A kuwam ke singa bba ma tel goi te ang ddem a kuwam ke singa kare minyai ang ddem! Lo ke aw te a, ma kaw te, lo ke e-dda bbe te a, ma dda bbe te, nje ke lei a to nje ke lem, ngaa Lubba lei a to Lubba lem, 17lo ke oy te a ma koy te ngaa da dubbum loe teenn. Toke yo a kayn horoje ang a minyai a, maji kare Nje-kisi ke ndɔ ke ndɔ dda sem ne ke mee ndiki.» 18Kake Nawomi oo to Rutu ndiki nya mba kaw saa a, ew rɔe pa saa tar.

Nawomi de ke Rutu n̂-teeje Betelehem

19N̂-njaje joo keme ndereng n̂-teeje Betelehem. Kake dandeje Betelehem a, dewje tɔyn ke me bbe te le aaje lo ke tade ngaa deneje paje na: « Nawomi wase na wa?» 20N̂-pa narede na: «E-bbaremje Nawomi ang. E-bbaremje *Mara, mba Nje-singa-mɔngu ddam are minga wungu nya! 21Maw ke ne-kinga a, Nje-kisi ke ndɔ ke ndɔ tel sem jim baa. Mba ddi a e-bbaremje Nawomi wa? Nje-kisi ke ndɔ ke ndɔ pa tar naji ke majang dɔm te, Nje-singa-mɔngu ddam majang.» 22Nawomi tel ke ngonn mume Rutu ke to ngonn nje-bbe ke Mowabe toke baann. N̂-teeje Betelehem kare kunn kutu kuja teyn+ te.

Tar le Lubba ke tar Kabba

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index