Хайлт хийх үг

Čơdơ̆ng Phŭn 2

Pơkô̆ pơjing laih anŭn pơrơgoh hrơi tal tơjuh

1Tui anŭn, adai lŏn laih anŭn abih bang mơnơ̆ng hmâo pơjing rai giơ̆ng laih. 2Hrơi tal tơjuh, Ơi Adai pơgiơ̆ng hĭ abih bang bruă Ñu hmâo ngă laih. Yua kơ anŭn, amăng hrơi tơjuh Ñu pơdơi. Ñu hmâo ngă giơ̆ng laih abih bang bruă. 3Ơi Adai brơi tơlơi mơyun hiam kơ hrơi tal tơjuh laih anŭn pơrơgoh hĭ hrơi anŭn, yua kơ amăng hrơi anŭn Ơi Adai pơdơi giơ̆ng kơ Ñu hmâo ngă pơgiơ̆ng laih abih bruă hrih pơjing.

4Anŭn jing phŭn atur kơ tơlơi hrih pơjing adai hăng lŏn tơnah.

War Êđen

Tơ Yêhôwa Ơi Adai pơjing rai adai laih anŭn lŏn tơnah, 5aka hmâo pum kơyâo hơgĕt čăt ƀơi lŏn tơnah ôh, kŏn hmâo lơi ania rơ̆k čăt đĭ amăng đang hmua, yua kơ Yêhôwa Ơi Adai aka brơi hơjan trŭn pơ lŏn tơnah ôh, laih anŭn ăt aka hmâo mơ̆n mơnuih čuar lŏn. 6Samơ̆ hmâo ayuh ia mơ̆ng gah yŭ kơ lŏn bluh đĭ, pruih djŏp djang lŏn tơnah.

7Hlăk anŭn, Yêhôwa Ơi Adai mă ƀruih lŏn man hĭ rup mơnuih, bluh ayuh mŭt ƀơi drŏng adŭng, tui anŭn ană mơnuih jing hĭ sa mơnơ̆ng hơdip yơh.

8Giơ̆ng anŭn, Yêhôwa Ơi Adai pơjing sa boh war ƀơi Êđen, pơ gah ngŏ, laih anŭn pioh mơnuih Ñu phrâo hrih pơjing rai anŭn amăng war anŭn. 9Yêhôwa Ơi Adai ngă brơi lŏn tơnah čăt đĭ khul phŭn kơyâo lăng hiam laih anŭn ƀơ̆ng jơman. Tơ̆ng krah war anŭn hmâo kơyâo tơlơi hơdip laih anŭn phŭn kơyâo thâo krăn tơlơi hiam, tơlơi sat.

10Hmâo sa roh ia krong ro mơ̆ng Êđen kiăng tuh pơsah war, laih anŭn mơ̆ng anŭn ñu pơpha hĭ jing pă roh ia krong. 11Ia krong tal sa jing Pisôn, hnoh anai ro jum dar čar Hawila, jing anih hmâo mah. 12Mah amăng čar anai hiam biă mă; pơ anŭn ăt dŏ hmâo dơ̆ng mơ̆n ia ƀâu mơngưi laih anŭn boh pơtâo ônik. 13Ia krong tal dua anăn ñu jing Gihôn, ro jum dar čar Kus. 14Ia krong tal klâo anăn ñu jing Tigris; ro trŭn pơ gah yŭ čar Asiri. Ia krong tal pă jing Ơphrat.

15Yêhôwa Ơi Adai pioh ană mơnuih amăng war Êđen kiăng kơ gơñu pla laih anŭn wai lăng war anŭn. 16Yêhôwa Ơi Adai pơtă kơ ană mơnuih tui anai: “Ih dưi ƀơ̆ng djŏp mơta boh kơyâo amăng đang, 17samơ̆ kơ boh kơyâo thâo krăn tơlơi hiam tơlơi sat, ih ƀu dưi ƀơ̆ng ôh, yua kơ hrơi pă ih ƀơ̆ng boh kơyâo anŭn, sĭt biă mă ih či djai yơh.”

Pơjing tơlơi dŏ rơkơi bơnai

18Yêhôwa Ơi Adai laĭ: “Ană mơnuih dŏ hơjăn păn ƀu hiam ôh. Kâo či pơjing sa čô pô djru lăp djơ̆ kơ ñu.” 19Yêhôwa Ơi Adai mă lŏn man hĭ abih bang hlô mơnơ̆ng amăng hmua laih anŭn čĭm amăng adai, laih anŭn ba rai ƀơi anăp ană mơnuih kiăng lăng lăng ană mơnuih pơanăn gơñu jing hơgĕt, laih anŭn rĭm anăn ană mơnuih hmâo pơanăn laih brơi kơ rĭm hlô hơdip leng kơ jing hĭ anăm gơñu pô soh sel. 20Ađam pơanăn brơi kơ abih hlô mơnơ̆ng rong laih anŭn čĭm amăng adai hăng abih bang hlô glai; gah kơ Ađam, ñu ƀuh ƀu hmâo hlơi djru lăp djơ̆ kơ ñu ôh. 21Yêhôwa Ơi Adai ngă brơi Ađam pĭt wơr, laih anŭn mă hĭ sa ƀĕ klang sŭ, giơ̆ng anŭn pơbŏ hĭ ñu hăng asar. 22Yêhôwa Ơi Adai mă klang sŭ Ñu hmâo mă laih mơ̆ng Ađam pơjing rai sa čô đah kơmơi laih anŭn ba rai pơ Ađam. 23Ađam laĭ:

“Ră anai hmâo laih mơnuih anai,

Klang mơ̆ng klang kâo, asar mơ̆ng asar kâo.

Arăng či iâu ñu jing đah kơmơi,

Yua kơ ñu dưi hmâo rai yua mơ̆ng đah rơkơi.”

24Yua kơ anŭn yơh, đah rơkơi či čơlah hĭ mơ̆ng amĭ ama ñu laih anŭn dŏ klep hĭ hăng bơnai ñu, laih anŭn dua gơñu jing hĭ sa asar. 25Ađam hăng bơnai ñu, abih dua gơñu leng kơ dŏ mơhlŭn samơ̆ ƀu hmâo tơlơi mlâo hañ ôh.

Hră Ơi Adai Pơhiăp

© United Bible Societies, 2016

More Info | Version Index