Хайлт хийх үг

Mathiơ 1

Anăn Ƀing Ơi Adon Yêsu Krist

(Luk 3:23-38)

1Kơnŭng djuai Khua Yang Yêsu Krist, ană tơčo Đawit, ană tơčo Abraham.

2Abraham jing ama Isak, Isak jing ama Yakôp, Yakôp jing ama Yuđa, hăng ƀing adơi ayŏng ñu. 3Yuđa hăng H'Tamar tơkeng kơ Parês hăng Sara, Parês jing ama Hêsrôn, Hêsrôn jing ama Aram; 4Aram jing ama Aminađap, Aminađap jing ama Nahsôn, Nahsôn jing ama Salmôn. 5Salmôn dŏ kơ H'Rahap tơkeng kơ Bôas, Bôas dŏ kơ H'Rut tơkeng kơ Ôbet; Ôbet jing ama Yesê; 6Yesê jing ama pơtao Đawit.

Đawit hăng bơnai Uri tơkeng kơ Salômôn. 7Salômôn jing ama Rôbôam, Rôbôam jing ama Abija, Abija jing ama Asa; 8Asa jing ama Yôsaphat; Yôsaphat jing ama Yôram, Yôram jing ama Usia, 9Usia jing ama Yôtham, Yôtham jing ama Akas, Akas jing ama Êsêčia. 10Êsêčia jing ama Manase, Manase jing ama Amôs, Amôs jing ama Yôsias. 11Yôsias jing ama Yekônias hăng ƀing adơi ñu, rơnŭk arăng atăt ba ƀing Israel jing mơnă pơ čar Babilôn.

12Giơ̆ng arăng ba krư̆ gơñu pơ čar Babilôn, Yekônias jing ama Sêalthiel, Sêalthiel jing ama Yôrôbabel, 13Yôrôbabel jing ama Abiut, Abiut jing ama Êliakim, Êliakim jing ama Asor, 14Asor jing ama Sadôk, Sadôk jing ama Akim, Akim jing ama Êliut, 15Êliut jing ama Êlêasa, Êlêasa jing ama Mathan, Mathan jing ama Yakôp; 16Yakôp jing ama Yôsep; Yôsep rơkơi H'Mari. H'Mari jing pô tơkeng kơ Yêsu arăng iâu Yang Krist.

17Tui anŭn čơdơ̆ng mơ̆ng Abraham truh pơ Đawit hmâo pluh pă rơnŭk mơnuih; čơdơ̆ng mơ̆ng Đawit truh pơ rơnŭk arăng ba ƀing ană Israel jing mơnă pơ čar Babilôn hmâo pluh pă rơnŭk mơnuih; laih anŭn čơdơ̆ng mơ̆ng rơnŭk arăng ba ƀing Israel jing mơnă pơ čar Babilôn truh pơ rơnŭk Yang Krist ăt hmâo pluh pă rơnŭk mơnuih mơ̆n.

Tơlơi Tơkeng Kơ Yêsu Krist

(Luk 2:1-7)

18Tui anai, tơlơi arăng tơkeng kơ Yêsu Krist. Amĭ Ñu H'Mari hmâo djă kong laih hăng Yôsep, hlâo kơ gơñu dŏ hrŏm hơbĭt, H'Mari thâo ñu pô pi kian laih hăng Yang Bơngăt Hiam. 19Yôsep rơkơi ñu jing sa čô mơnuih tơpă, ƀu kiăng ngă pơmlâo ñu ôh, tui anŭn ñu pơmĭn kiăng lui hăng tơlơi hơgơ̆m. 20Samơ̆ tơdang ñu pơmĭn tui anŭn, anai nê hmâo sa čô ling jang hiam Khua Yang pơrơđah kơ ñu amăng tơlơi rơpơi hăng laĭ, “Ơ Yôsep, ană tơčo Đawit, anăm hwĭ ôh mă H'Mari jing bơnai ih, yua kơ ñu pi kian ană anŭn hăng Yang Bơngăt Hiam. 21Ñu či tơkeng sa čô ană đah rơkơi, laih anŭn brơi ih pơanăn Ñu Yêsu, yua kơ Ñu či pơklaih ƀing plei pla Ñu mơ̆ng tơlơi soh gơñu.” 22Abih bang tơlơi anŭn truh kiăng pơsĭt tơlơi Khua Yang hmâo pơhiăp laih mơ̆ng pô laĭ lui hlâo:

23“Anai nê, sa čô dra hmŭm či tơkeng sa čô ană đah rơkơi,

Laih anŭn arăng či pơanăn gơ̆ Êmanuel,”

kiăng laĭ, “Ơi Adai dŏ hrŏm hơbĭt hăng ƀing ta.” 24Tơ Yôsep mơdưh mơ̆ng pĭt, ñu ngă tui hăng ling jang hiam Khua Yang hmâo pơtă laih kơ ñu, ñu ngă tơlơi pơkol hăng H'Mari, 25samơ̆ ñu ƀu hmâo đih pĭt hrŏm hơbĭt hăng H'Mari ôh tơl H'Mari tơkeng sa čô ană đah rơkơi. Laih anŭn ñu pơanăn ană anŭn Yêsu.

Jarai NT

© United Bible Societies 2014

More Info | Version Index