Хайлт хийх үг

Matiu 1

Isi Nke Mbụ

Ndị Mụ Jizọs' Kraịstị

1Ọnwan wụ Ẹkụkwọ wẹ gi gba ndị mụ Jizọsị, nwa Defidi, nwa Ebraham.

Gha Ebraham D'e ru Defidi

2Ebraham wụ nẹdi Aziki, Aziki wụ nẹdi Jekọpụ, Jekọpụ wụ nẹdi Juda lẹ umunẹ-ẹ-ikẹnnyẹ. 3Juda wụ nẹdi Pẹrẹzị lẹ Zẹra. Nnẹ mụ nị wẹ wụ Tama. Pẹrẹzị wụ nẹdi Hẹz'rọnụ, Hẹz'rọnụ wụ nẹdi Aram, 4Aram wụ nẹdi Aminadabụ, Aminadabụ wụ nẹdi Nashọnụ, Nashọnụ wụ nẹdi Salụmọnụ, 5Salụmọnụ wụ nẹdi Bụazị, nnẹ Bụazị wụ Rehabụ. Bụazị wụ nẹdi Obẹdi, nnẹ Obẹdi wụ Rutu. Obẹdi wụ nẹdi Jese. 6Jese wụ nẹdi eze wụ Defidi.

Gha Defidi D'e ru Ogẹn Wẹ Gi Weri Wẹ Si Alị Babilọnụ

Eze wụ Defidi wụ nẹdi Solomọnụ, hụn nnẹ ẹ [te] wụ nwunyẹ Yuria. 7Solomọnụ wụ nẹdi Rehobụam, Rehobụam wụ nẹdi Abija; Abija wụ nẹdi Asa, 8Asa wụ nẹdi Jehoshafatị; Jehoshafatị wụ nẹdi Joram—hụn wụzị Jehoram; Joram wụ nẹdi Uzịa. 9Uzịa wụ nẹdi Jotam, Jotam wụ nẹdi Ahazị; Ahazị wụ nẹdi Hẹzikaya. 10Hẹzikaya wụ nẹdi Manasẹ, Manasẹ wụ nẹdi Emọsị; Emọsị wụ nẹdi Josaya. 11Josaya nọ mụ Jẹkọnaya (hụn wụ Jẹhoyakịn) lẹ umunẹ-ẹ-ikẹnnyẹ—ogẹn wẹ kẹ wẹ gi wepụ wẹ alị wẹ, we wẹ si alị Babilọnụ.

Gha Ogẹn Wẹ Gi Weri Wẹ Si Alị Babilọnụ D'e Ru Ogẹn Kraịstị

12Ogẹn wẹ gi wepụgụụ wẹ si Babilọnụ, Jẹkọnaya nọ mụ Shịatẹlụ, Shịatẹlụ wụ nẹdi Zẹrubabẹlụ, 13Zẹrubabẹlụ wụ nẹdi Abiyudu, Abiyudu wụ nẹdi Ẹliyakịm, Ẹliyakịm wụ nẹdi Azọ, 14Azọ wụ nẹdi Zadọkụ, Zadọkụ wụ nẹdi Akịm, Akịm wụ nẹdi Ẹlayudu, 15Ẹlayudu wụ nẹdi Ẹleaza, Ẹleaza wụ nẹdi Matanị, Matanị wụ nẹdi Jekọpụ, 16Jekọpụ wụ nẹdi Josẹfụ, di Meri—onyẹ hụn mụ Jizọsị, hụn w'a kpọ Kraịstị hụn wụ “Onyẹ Ahụn Osolobuẹ Tumẹ.”

17Ya wụ, agbọ wẹ ile gha ogẹn Ebraham d'e ru ogẹn Defidi wụ agbọ mmẹnọ; gha ogẹn Defidi d'e ru ogẹn wẹ gi we wẹ si alị Babilọnụ wụ agbọ mmẹnọ; gha ogẹn wẹ gi wesi wẹ Babilọnụ d'e ru ogẹn Kraịstị wụ agbọ mmẹnọ.

Ọmụmụ Jizọs' Kraịstị

18Ẹnịna kẹ wẹ dọn mụ Jizọsị wụ Mezaya: e kweriọlẹ wẹ nị nnẹ ẹ wụ Meri jẹnkọ d'a lụ Josẹfụ. Kanị, nị wẹ d'a nọgbama nke di-lẹ-nwunyẹ, Meri a tụrụgụọ imẹ ghahanị ikẹn Mmọn-nsọ. 19Makẹni Josẹfụ hụn 'ya nị 'ya jẹnkọ d'a lụ wụ onyẹ ezi-omumẹ lẹni ọ chọnị n'o gbe ifẹnrẹn ye ẹ ihun id'ẹnya ịhịan ile, ọ nọ bu ẹ obi n'o sikọ d'e kpechan a nzuzue. 20Kanị, ogẹn o gi e ro ihiẹnni, ọ nọ rọ nrọ. Imẹ nrọ hụ, ọ nọ hụn mmọn-ozi Di-nwọnni-ẹnyi k'ọ bịa d'e kunrun ẹ, sị, “Josẹfụ nwa Defidi, atụlẹ egun; lụma Meri, makẹni nwa ọ rị imẹ ẹ gha ẹka Mmọn-nsọ bịa. 21O jẹnkọ d'a mụ okẹnnyẹ; ị jẹnkọ d'a kpọ nwa hụ Jesu/Jizọsị+ makẹlẹ ịya jẹnkọ d'a zụọfụha ndị nke ẹ imẹ njọ wẹ.”

22Ihiẹn ndịnị ile mẹ kẹni wẹ gi mẹzu ihiẹn Onyẹ-nwọnni-ẹnyi ku ghahanị onyẹ-amụma: ọ sị, 23“Lee ẹ, okpoho kelẹni marịn okẹnnyẹ jẹnkọ d'a tụ imẹ, mụ okẹnnyẹ; wẹ jẹnkọ d'a kpọ nwa hụ ‘Ịmanuẹlụ’, ya wụ, ‘Osolobuẹ sọn ẹnyi nọdị’.”

24Ogẹn Josẹfụ gi tẹnhin, ọ nọ mẹ ihiẹn mmọn-ozi Di-nwọnni-ẹnyi gwa a. Ọ nọ lụma Meri; 25kanị, aranhịnnị wẹ nke di lẹ nwunyẹ d'e ru ogẹn o gi mụgụụ okẹnnyẹ ibuzọ a ahụn. Josẹfụ nọ kpọ a Jizọsị/Jesu.

Elu Ọhụn: Ẹkụkwọ-Nsọ (Azụụn Ọhụn rịn'a)

© Wycliffe Bible Translators in cooperation with The Ika Bible Translation Committee. All rights reserved. More Info | Version Index