Хайлт хийх үг

MATEO 1

I c'aba'ob i yumob Jesucristo tsa' bʌ ñumiyob ti ñoj oniyix

(Lc. 3.23-38)

1Jiñʌch i c'aba'ob i yumob ti ñoj oniyix jini Jesucristo. Jesucristo i jiñʌjlel David. David i jiñʌjlel Abraham.

2Abraham jiñʌch i tyat Isaac. Isaac i tyat Jacob. Jacob i tyat Judá yic'ot i yermañujob Judá.

3Judá jiñʌch i tyat Fares yic'ot Zara. I ña'ob ili cha'tiquil jiñʌch Tamar. Fares i tyat Esrom. Esrom jiñʌch i tyat Aram.

4Aram jiñʌch i tyat Aminadab. Aminadab i tyat Naasón. Naasón i tyat Salmón.

5Salmón i tyat Booz. I ña' Booz jiñʌch Rahab. Booz i tyat Obed. I ña' Obed jiñʌch Rut. Obed jiñʌch i tyat Isaí.

6Isaí jiñʌch i tyat jini ñuc bʌ yumʌl David bʌ i c'aba'. Jini ñuc bʌ yumʌl David jiñʌch i tyat Salomón. I ña' Salomón jiñʌch i meba' 'ixic Urías tsa' bʌ pʌjyi cha'an i yijñam David.

7Salomón jiñʌch i tyat Roboam. Roboam i tyat Abías. Abías i tyat Asa.

8Asa jiñʌch i tyat Josafat. Josafat i tyat Joram. Joram i tyat Uzías.

9Uzías jiñʌch i tyat Jotam. Jotam i tyat Acaz. Acaz i tyat Ezequías.

10Ezequías jiñʌch i tyat Manasés. Manasés i tyat Amón. Amón i tyat Josías.

11Josías jiñʌch i tyat Jeconías yic'ot i yermañujob Jeconías. Jiñʌch che' ti yorojlel che' ñac ti' wersa pʌyʌyob majlel ti cʌchol pejtyelel israelob ya' ti colem pañimil Babilonia bʌ i c'aba'.

12Che' ñac ya'ix añob ya' ti Babilonia ti ch'ocʌ i yalobil Jeconías. Salatiel bʌ i c'aba' i yalobil Jeconías. Salatiel jiñʌch i tyat Zorobabel.

13Zorobabel jiñʌch i tyat Abiud. Abiud i tyat Eliaquim. Eliaquim i tyat Azor.

14Azor jiñʌch i tyat Sadoc. Sadoc i tyat Aquim. Aquim i tyat Eliud.

15Eliud jiñʌch i tyat Eleazar. Eleazar i tyat Matán. Matán i tyat Jacob.

16Jacob jiñʌch i tyat José. José jiñʌch i ñoxi'al María. María jiñʌch i ña' Jesús mu' bʌ i pejcʌntyel ti Cristo, jini tsa' bʌ yajcʌnti ti Dios cha'an i yumin quixtyañujob.

17Che' jini, c'ʌlʌ che' ñac bʌ an Abraham c'ʌlʌ che' ñac bʌ an David añob catorcejlel i yumob ti ñoj oniyix, c'ʌlʌ che' ñac bʌ an David c'ʌlʌ ti yorojlel che' ñac ti pʌjyiyob majlel ti cʌchol israelob ti pañimil Babilonia añob catorcejlel i yumob ti ñoj oniyix, c'ʌlʌ ti pʌjyiyob majlel ti Babilonia c'ʌlʌ ti ch'ocʌ Cristo añob catorcejlel i yumob ti ñoj oniyix.

Ti ch'ocʌ Jesucristo

(Lc. 2.1-7)

18Jiñʌch bajche' ti ujti che' ñac ti ch'ocʌ Jesucristo. C'ajtibilix i cha'an José jini María i ña' Jesús. Che' max tyo ti' tyajayob i bʌ cʌñʌtyʌbilix i yalobil María, jiñʌch i cha'an Ch'ujul bʌ i Ch'ujlel Dios.

19Ñoj tyoj i pusic'al José i ñoxi'al María. Mach yom i yʌc' ti quisiñil. Jin cha'an ti queji i ña'tyan mux quejel i cha' bajñel mucul cʌye'.

20Che' ñac chʌncol tyo i bajñel ña'tyan jini, ti ñajal José ti yilʌ juntiquil ajtroñel i cha'an lac Yum ch'oyol bʌ ti panchan. Ti' sube: José, i jiñʌjlelet bʌ David, mach yom a bʌc'ñan a pʌye' María cha'an a wijñam como jini cʌñʌtyʌbil bʌ i cha'an jiñʌch i cha'an Ch'ujul bʌ i Ch'ujlel Dios.

21Mi quejel i ch'oc an alo' bʌ i yalobil. Mi quejel a wotsʌben i c'aba' JESÚS, como jini mi quejel i loc'sʌbeñob i mul i cha'año' bʌ. Che' ti subenti José ti jini ajtroñel i cha'an lac Yum ch'oyol bʌ ti panchan.

22Pejtyel iliyi ti lu' ujti cha'an mi ts'ʌctiyel tsa' bʌ i wʌ alʌ lac Yum che' ñac ti' c'ʌñʌ i ti' juntiquil tsa' bʌ i xiq'ui yʌle' Dios ti ñoj oniyix. Ti yʌlʌ:

23Juntiquil yoque xc'alʌl tyo bʌ mi quejel i cʌñʌtyan i yalobil. Mi quejel i ch'oc an alo' bʌ i yalobil.

Mi quejel i yotsʌbeñob i c'aba' Emanuel.

Che' ti yʌlʌ jini tsa' bʌ i xiq'ui yʌle' Dios. I sujmlel jini Emanuel yom i yʌle' ti lac t'an: Dios la quic'ot. Chʌ'ʌch an i sujmlel.

24Che' ñac ti p'ixi José, ti' cha'le bajche' ti subenti ti ajtroñel i cha'an lac Yum ch'oyol bʌ ti panchan. Ti' pʌyʌ María cha'an i yijñam.

25Pero tsa' jax tyo i cʌñʌtyʌ María jintyo ti ch'ocʌ jini ñaxan bʌ i yalobil. Ti' yotsʌbe i c'aba' JESÚS.

Jini wen bʌ tʼan

© 1976, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index