Хайлт хийх үг

Mateo 1

Dios wʉ̃ʉ́h, Jesucristo, ã nʉowãji ĩ wʉ̃tna

(Lc 3.23-38)

1Weém, Mateo, ded pah Jesucristo ã jʉmatjidih wã daácna caá. Jesucristo ã nʉowãji ĩ wʉ̃tnadih wã jwíih naóhbipna caá. Ã nʉoji jon jã́tih bóo David wʉ̃t jʉmni ãt jʉmʉp wʉt jĩ. Caán ã jʉmat pínah jã́tih ã nʉoji Abraham wʉ̃t jʉmnibʉt ãt jʉmʉp wʉt jĩ.

2Abraham Isaac íip

ãt jʉmʉp wʉt jĩ.

Isaacboó Jacob íip

ãt jʉmʉp wʉt jĩ.

Jacobboó Judá ã déewãjĩh

ĩ íip ãt jʉmʉp wʉt jĩ.

3Judáboó ã weh chénewã

ĩt jʉmʉp wʉt jĩ.

Fares, Zara ĩt wʉ̃t jʉmʉp wʉt jĩ. Ĩ íin Tamar

mit wʉ̃t jʉmʉp wʉt jĩ.

Faresboó Esrom íip

ãt jʉmʉp wʉt jĩ.

Esromboó Aram íip

ãt jʉmʉp wʉt jĩ.

4Aramboó Aminadab íip

ãt jʉmʉp wʉt jĩ.

Aminadabboó Naasón íip

ãt jʉmʉp wʉt jĩ.

Naasónboó Salmón íip

ãt jʉmʉp wʉt jĩ.

5Salmónboó Booz íip

ãt jʉmʉp wʉt jĩ. Ã íin Rahab

mit wʉ̃t jʉmʉp wʉt jĩ.

Boozboó Obed íip

ãt jʉmʉp wʉt jĩ. Ã íin Rut

mit wʉ̃t jʉmʉp wʉt jĩ.

Obedboó Isaí íip

ãt jʉmʉp wʉt jĩ.

6Isaíboó David íip

ãt jʉmʉp wʉt jĩ.

David wʉt jĩí judíowã

ĩ chah maáh

ãt jʉmʉp wʉt jĩ.

Davidboó Urías wʉ̃t jʉmniji áadih jwʉ́ʉb áa jʉmat tʉ́ttimah, Salomóndih

ãt weh jʉmʉp wʉt jĩ.*

7Salomónboó Roboam íip

ãt jʉmʉp wʉt jĩ.

Roboamboó Abías íip

ãt jʉmʉp wʉt jĩ.

Abíasboó Asa íip

ãt jʉmʉp wʉt jĩ.

8Asaboó Josafat íip

ãt jʉmʉp wʉt jĩ.

Josafatboó Joram íip

ãt jʉmʉp wʉt jĩ.

Joramboó Uzías íip

ãt jʉmʉp wʉt jĩ.

9Uzíasboó Jotam íip

ãt jʉmʉp wʉt jĩ.

Jotamboó Acaz íip

ãt jʉmʉp wʉt jĩ.

Acazboó Ezequías íip

ãt jʉmʉp wʉt jĩ.

10Ezequíasboó Manasés íip

ãt jʉmʉp wʉt jĩ.

Manasésboó Amón íip

ãt jʉmʉp wʉt jĩ.

Amónboó Josías íip

ãt jʉmʉp wʉt jĩ.

11Josíasboó Jeconías ã déewãjĩh ĩ íip ãt jʉmʉp wʉt jĩ.

Queét jʉm láa Israel baácdih moondíh míic mao yap yohnit, Babilonia baácdih moónboó queétdih ĩ́ih baácna ĩt ʉb bejep wʉt jĩ.*

12Babilonia baácna ĩ jʉibíát tʉ́ttimah,

Jeconíasboó Salatieldih

ãt weh jʉmʉp wʉt jĩ.

Salatielboó Zorobabel íip

ãt jʉmʉp wʉt jĩ.

13Zorobabelboó Abiud íip

ãt jʉmʉp wʉt jĩ.

Abiudboó Eliaquim íip

ãt jʉmʉp wʉt jĩ.

Eliaquimboó Azor íip

ãt jʉmʉp wʉt jĩ.

14Azorboó Zadoc íip

ãt jʉmʉp wʉt jĩ.

Zadocboó Aquim íip

ãt jʉmʉp wʉt jĩ.

Aquimboó Eliud íip

ãt jʉmʉp wʉt jĩ.

15Eliudboó Eleazar íip

ãt jʉmʉp wʉt jĩ.

Eleazarboó Matán íip

ãt jʉmʉp wʉt jĩ.

Matánboó Jacob íip

ãt jʉmʉp wʉt jĩ.

16Jacobboó José íip

ãt jʉmʉp wʉt jĩ.

Joséboó María áa

ãt jʉmʉp wʉt jĩ.

Maríaboó Jesús íin

mit jʉmʉp wʉt jĩ.

Jesúsboó Dios ã wahni Cristo ĩ niijní ãt jʉmʉp wʉt jĩ.

17Abrahamjidih jwĩ jenah jwíihichah, pʉ́ʉ́ Davidji jʉm láa jwĩ jenah péanachah, nihat ĩ jʉimenájĩh jʉmna, catorce poómp ĩt jʉmʉp wʉt jĩ.

Davidjidih jwĩ jwʉ́ʉb jenah jwíihichah, pʉ́ʉ́ Babilonia baácna judíowãdih ĩ ʉb bej láa jwĩ jenah péanachah, nihat ĩ jʉimenájĩh jʉmna, catorce poómp ĩt jwʉ́ʉb jʉmʉp wʉt jĩ.

Babilonia baácna ĩ jʉibí láa jwĩ jwʉ́ʉb jenah jwíihichah, pʉ́ʉ́ Cristo ã cã́ac jʉm láa jwĩ jenah péanachah, nihat ĩ jʉimenájĩh jʉmna, catorce poómp ĩt jwʉ́ʉb jʉmʉp wʉt jĩ, páant mʉntih.

Jesucristo ã cã́ac jʉmat

(Lc 2.1-7)

18Nin pah Jesucristo ãt cã́ac jʉmʉp wʉt jĩ. Ã íin Maríaboó Joséjĩh téihya chéonih pínah mit jʉmʉp wʉt jĩ. Ĩ téihya chéwat pínah jã́tih Tʉ́ini Espíritu ã wẽpatjĩh caántdih ã wʉdhdanachah, mit wʉdʉ jʉmʉp wʉt jĩ.* 19Páant mi wʉdʉ jʉmʉchah jéihna, Joséboó yoobópdih chãjni jʉmna, cã́acwã ĩ encahjeh, caántdih yohat tʉ́ʉt ãtih chãjap wʉt yʉh jĩ. 20Pánih jenah joí ʉ̃onit, ã oo jʉ́mʉchah, Dioíh ángelboó caandíh jígohnit, “José, Davidji jʉima, Tʉ́ini Espírituboó ã teo wáacatjĩh María mi wʉdʉ jʉmna caá. Pánihna, tíiccanjeh caántjĩh ma téihya chéweé. 21Caánt newé weépdih mi tʉ́ʉhbipna caá. Caanjéh tigaá ã́ih cã́acwã iiguípna bejnit déejidih tʉ́i ʉbni ã jʉmbipna caá. Páant cã́acwãdih tʉ́i ʉbni pínah ã jʉmʉchah, Jesús ma wʉ̃t bʉ́ʉdhdʉ́p”, ángel Josédih ãt niijíp wʉt jĩ.*

22Jon jã́tih Dios naáwátdih naóh yapani nin ã daacátji pahjeh ãt yapap wʉt jĩ:

23“Jáap wili wébít bid jʉiníh newé weépdih mi tʉ́ʉhbipna caá. Caandíh ‘Emanuel’, ĩ niijbípna caá”, ãt niíj daacáp tajĩ. (Is 7.14)

“Emanuel”, niijná, “Dios jwĩjeéh ã jʉmna caá”, niíj naóhna ĩt chãjap wʉt jĩ.

24Dioíh ángel caandíh ã naáwát tʉ́ttimah, ã niiját pahjeh José Maríadih ãt téihya chéwep wʉt jĩ. 25Obohjeéhtih, mi weh jʉmat pínah jã́tih, José mijeéh ãt jʉmcap wʉt jĩ. Pánihna, caánt mi weép jʉmat tʉ́ttimah, Joséboó mi wʉ̃ʉ́hdih Jesús ãt wʉ̃t bʉ́ʉdhdʉp wʉt jĩ.*

Dios ã jáap naáwát tólih

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index