Хайлт хийх үг

Metiyu 1

Jesus Christ Aburr-bapurr

(Luk 3:23-38)

1Mu-guna mu-jurra aburr-welangga aburr-yurra Jesus Christ burr-yika aburr-bapurr, an-gatiya minypa Daybit (David) abirri-bapurr, Daybit an-gata nipa minypa Aybriyam (Abraham) abirri-bapurr, minypa aburr-ngardapa aburr-bapurr. 2Minypa Aybriyam nipa a-bokamurra Ayjek (Isaac), rrapa Ayjek nipa a-bokamurra Jeykap (Jacob), rrapa Jeykap nipa burr-bokamurra Juda (Judah) rrapa aburr-yigipa worlapa burra yerrcha, 3rrapa Juda nipa bijirri-bokamurra Berech (Perez) rrapa Jara (Zerah), nipa jin-gata Deymar (Tamar) bijirri-menga nula. Rrapa Berech nipa a-bokamurra Yechran (Hezron), rrapa Yechran nipa a-bokamurra Ram, 4rrapa Ram nipa a-bokamurra Amínadap (Amminadab), rrapa Amínadap nipa a-bokamurra Nachon (Nahshon), rrapa Nachon nipa a-bokamurra Jalman (Salmon), 5rrapa Jalman nipa a-bokamurra Bowech (Boaz), jin-gata Reyep (Rehab) a-menga nula. Rrapa Bowech nipa a-bokamurra Abet (Obed), jin-gata Ruch (Ruth) a-menga nula. Rrapa Abet nipa a-bokamurra Jechi (Jesse), 6rrapa Jechi nipa a-bokamurra Daybit an-gata nipa bunggawa a-ni.

Rrapa Daybit nipa a-bokamurra Jolaman (Solomon), jin-gata mu-ngoyurra Yuráya (Uriah) jin-nika jinyu-ni nipa a-menga nula. 7Rrapa Jolaman nipa a-bokamurra Reyabówam (Rehoboam), rrapa Reyabówam nipa a-bokamurra Abáyja (Abijah), rrapa Abáyja nipa a-bokamurra Acha (Asa), 8rrapa Acha nipa a-bokamurra Jiwóchipat (Jehoshaphat), rrapa Jiwóchipat nipa a-bokamurra Joram, rrapa Joram nipa a-bokamurra Ajáya (Uzziah), 9rrapa Ajáya nipa a-bokamurra Jocham (Jotham), rrapa Jocham nipa a-bokamurra Ayach (Ahaz), rrapa Ayach nipa a-bokamurra Yechakáya (Hezekiah), 10rrapa Yechakáya nipa a-bokamurra Manécha (Manasseh), rrapa Manécha nipa a-bokamurra Aymon (Amon), rrapa Aymon nipa a-bokamurra Jowcháya (Josiah). 11Rrapa minypa an-dakal Babalan (Babylon) aburr-guyinda aburr-bona gurda, burrbi-rrimarra aburr-workiyana Ju yerrcha, rrapa burrbu-ganyja gu-birripa gu-rrawa, gun-gatiya waypa nipa Jowcháya burr-bokamurra Jekonáya (Jechoniah) rrapa aburr-yigipa worlapa niya yerrcha.+

12Rrapa nuwurra waypa gun-gata mari gu-wulebiyana, nipa Jekonáya a-bokamurra Jiyáltil (Shealtiel), rrapa Jiyáltil nipa a-bokamurra Jirábabal (Zerubbabel), 13rrapa Jirábabal nipa a-bokamurra Abáyut (Abiud), rrapa Abáyut nipa a-bokamurra Yiláyakim (Eliakim), rrapa Yiláyakim nipa a-bokamurra Ayjor (Azor), 14rrapa Ayjor nipa a-bokamurra Jeydok (Zadok), rrapa Jeydok nipa a-bokamurra Aykim (Achim), rrapa Aykim nipa a-bokamurra Yiláyut (Eliud), 15rrapa Yiláyut nipa a-bokamurra Yiliyécha (Eleazar), rrapa Yiliyécha nipa a-bokamurra Metan (Matthan), rrapa Metan nipa a-bokamurra Jeykap (Jacob), 16rrapa Jeykap nipa a-bokamurra Jochap (Joseph). An-gata Jochap nipa Meri (Mary) an-nika an-gumarrbipa acha, Meri nipa jin-gatiya a-menga Jesus, an-gatiya ngayburrpa ngubu-ngurrjinga nguburr-workiya Christ.+

17Ganapiya, wurra gun-gata Aybriyam a-ninya, rrapa gu-gata wenga Daybit a-ninya, aburr-jaranga aburr-goma aburr-negiyana murna aburr-wuchichiyana aburr-bona, minypa 14. Rrapa gun-gata Daybit a-ninya, rrapa gu-gata wenga Babalan aburr-bona, mola aburr-jaranga aburr-goma aburr-negiyana murna aburr-wuchichiyana aburr-bona, minypa 14. Rrapa gun-gata Babalan aburr-bona, rrapa gu-gata wenga Christ a-ninya, mola aburr-jaranga aburr-goma aburr-negiyana murna aburr-wuchichiyana aburr-bona, minypa 14. Gu-guyinarda ngacha.

Jesus Christ A-bambungguna (Luk 2:1-7)

18Gun-guna janguny Jesus Christ gun-nika minypa nipa a-yinmiyana a-bambungguna. Jin-nigipa mampa niya jin-gata Meri, nipa gipa mu-ngoyurra gochila abi-rrana Jochap. Wurra nipa gala jiny-manggarnapa burdak, nipa Meri gu-borrwurra, minypa nipa yokuyoka jinyu-durtchinga nipa wupa Mern An-mawunga nyanma.+ 19Rrapa Meri an-nigipa an-gumarrbipa ngacha an-gata Jochap, wuriya nipa jechinuwa a-nipa ay-workiyana, wurra nipa gala jal a-nirrarna mari gu-garra achila; wurra jarra nipa gu-borrwurra a-ni, nipa a-yinmiya barra jiny-bawa, wurpa lika minypa nipa jin-gata gala jiny-yinmiya mari gu-ma. 20Wurra gun-gata waypa nipa gu-borrwurra a-ni, gu-gatiya wenga nipa gugu gu-nana borrich: Wangarr ana-jerrmarra waykin an-guyinda an-mujaruk a-bena nula, lika a-wena nula, a-yinanga, “Jochap, a-lay, ny-junarda nginyipa Daybit ny-bapurr, gala barra ny-jengama Meri jin-gata jin-nginyipa gochila gochila jin-gurra. Wurra nginyipa barra ny-ma. Wurra nipa yokuyoka jinyu-durtchinga, ngardawa nipa wupa Mern An-mawunga nyanma. 21Nipa Meri a-ma barra an-nurra, rrapa nginyipa barra an-nelangga ny-jarra Jesus, ngardawa aburr-yigipa gu-galiya yerrcha nipa barra wanngu burr-nega gun-gata gun-nerra birripa gubi-rrimanga.”+

22Ganapiya, lika gu-yinagata gu-bona Jesus nipa a-bambungguna. Ngardawa Wangarr mu-ngoyurra a-wena, an-nigipa an-mujaruk ngunyuna an-guyinda gu-ngurrjinga, a-yinanga,

23“Minyja na, jin-ngamangama nipa jinyu-durtcha barra,

gala ana-nga jiny-manggarnapa,

rrapa yokuyoka a-ma barra,

rrapa nipa an-nelangga abu-ngurrja barra Yimányuwal (Immanuel)” —

an-gata an-nelangga minypa ngayburrpa nguburr-yinaga nguburr-weya nguburr-workiya, “Wangarr wugupa arrburrwa.”+

24Ganapiya, lika gun-gatiya Jochap a-garlmuna, lika nipa a-yinagata minypa Wangarr an-nika waykin an-guyinda an-mujaruk an-gata a-wena nula; nipa Jochap jiny-menga jin-nigipa gochila jin-gurra, 25wurra gala gun-burral jiny-manggarna burdak, nuwurra waypa nipa an-nurra a-menga. Rrapa Jochap an-nelangga a-garrana Jesus.+